"व्यक्‍ती आणि वल्ली" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
बदलांचा आढावा नाही
 
===[[स्वर]]===
[[#मूळाक्षर अ|अ]] - [[#मूळाक्षर आ|आ]] - [[#मूळाक्षर इ|इ]] - [[#मूळाक्षर ई|ई]] - [[#मूळाक्षर उ|उ]] - [[#मूळाक्षर ऊ|ऊ]] - [[#मूळाक्षर ए|ए]] - [[#मूळाक्षर ऐ|ऐ]] - [[#मूळाक्षर ओ|ओ]] - [[#मूळाक्षर औ|औ]] - अंं - अः
 
===[[मिश्र]]===
[[#मूळाक्षर ऋ|ऋ]] - ॠ - लृ - लॄ
 
===[[व्यंजन]]===
[[मूळाक्षर वर्ग#क वर्ग|क वर्ग]] - [[#मूळाक्षर क|क]] [[#मूळाक्षर ख|ख]] [[#मूळाक्षर ग|ग]] [[#मूळाक्षर घ|घ]] [[#मूळाक्षर ङ|ङ]]<br>
[[मूळाक्षर वर्ग#च वर्ग|च वर्ग]] - [[#मूळाक्षर च|च]] [[#मूळाक्षर छ|छ]] [[#मूळाक्षर ज|ज]] [[#मूळाक्षर झ|झ]] [[#मूळाक्षर ञ|ञ]]<br>
[[मूळाक्षर वर्ग#ट वर्ग|ट वर्ग]] - [[#मूळाक्षर ट|ट]] [[#मूळाक्षर ठ|ठ]] [[#मूळाक्षर ड|ड]] [[#मूळाक्षर ढ|ढ]] [[#मूळाक्षर ण|ण]]<br>
[[मूळाक्षर वर्ग#त वर्ग|त वर्ग]] - [[#मूळाक्षर त|त]] [[#मूळाक्षर थ|थ]] [[#मूळाक्षर द|द]] [[#मूळाक्षर ध|ध]] [[#मूळाक्षर न|न]]<br>
[[मूळाक्षर वर्ग#प वर्ग|प वर्ग]] - [[#मूळाक्षर प|प]] [[#मूळाक्षर फ|फ]] [[#मूळाक्षर ब|ब]] [[#मूळाक्षर भ|भ]] [[#मूळाक्षर म|म]]<br>
[[मूळाक्षर वर्ग#य वर्ग|य वर्ग]] - [[#मूळाक्षर य|य]] [[#मूळाक्षर र|र]] [[#मूळाक्षर ल|ल]] [[#मूळाक्षर व|व]] [[#मूळाक्षर श|श]] [[#मूळाक्षर ष|ष]] [[#मूळाक्षर स|स]] [[#मूळाक्षर ह|ह]] [[#मूळाक्षर ळ|ळ]] [[#मूळाक्षर क्ष|क्ष]] [[#मूळाक्षर ज्ञ|ज्ञ]]
 
 

संपादने

दिक्चालन यादी