विविधामाप (माईम) शोधा

Jump to navigation Jump to search

हे पान विविधामाप (माईम)-प्रकारांकरिता संचिकांची चाळणी करण्याची सुविधा पुरवते. Input:contenttype/subtype, e.g. image/jpeg.