मागोवा घेणारे वर्ग

Jump to navigation Jump to search

या पानात ते मागोवा घेणारे वर्ग (tracking categories) आहेत, जे, मिडियाविकि संचेतनाद्वारे स्वयंचलितरित्या वसविण्यात (तयार करण्यात) आले आहेत. त्यांची नावे, मिडियाविकी नामविश्वातील संबंधित प्रणाली संदेशात फेरफार करुन, बदलविता येतात.

मागोवा घेणारा वर्ग संदेश नाम वर्ग अंतर्भूत करण्याचे निकष
तुटलेल्या संचिका दुव्यांसह असलेली पाने(रिकामे)broken-file-categoryया पानात तुटलेला संचिका-दुवा आहे (तो दुवा, जो अस्तित्वात नसलेल्या संचिकेस जोडण्याचा प्रयत्न करतो).
साचास हाक देण्यात पाने द्विरुक्त कारणमीमांसा(arguments) वापरत आहेत.(१ प)duplicate-args-categoryया पानात साच्याची ती हाक(calls) आहे ज्यात द्विरुक्त कारणमिमांसेचा (arguments)वापर करण्यात आला आहे,जसे{{foo|bar=1|bar=2}} किंवा {{foo|bar|1=baz}}.
लेख जेथे विस्तार-तळ(एक्सपांशन डेप्थ) पार केल्या गेली(रिकामे)expansion-depth-exceeded-categoryया पानाने उच्चतम प्रसरण-खोली(expansion depth) मर्यादा पार केली.
खूप सारे खर्चीक पार्सर क्रिया कॉल्स असणारी पाने(रिकामे)expensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
लपविलेले वर्ग(१ क)hidden-category-categoryया वर्गाच्या आशय मजकूरात __HIDDENCAT__ ही खूणपताका आहे, जी त्या पानास, पानांसाठी असलेल्या वर्गदुवेपेटीत दिसण्यापासून अविचलरित्या रोखते.
अनुक्रमित पाने(रिकामे)index-categoryया पानात __INDEX__ ही खूणपताका आहे (व ते अश्या नामविश्वात आहे जेथे या खूणपताकेची परवानगी आहे), आणि म्हणून ही सांगकाम्यांद्वारे अनुक्रमित आहे, जेथे ती सामान्यपणे असावयास नको.
लेख जेथे निस्पंद-गणना(नोड-काऊंट) पार केल्या गेला(रिकामे)node-count-exceeded-categoryया पानाने उच्चतम गाठविंदूंची (node) मोजणीमर्यादा पार केली.
अनुक्रमित नसलेली पाने(१६ प)noindex-categoryहे पान सांगकाम्यांद्वारे अनुक्रमित नाही कारण त्यात __NOINDEX__ हा जादुई शब्द आहे व ते त्या नामविश्वात आहे, जेथे या खूणपताकेची परवानगी आहे.
Pages with non-numeric formatnum arguments(रिकामे)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
अशी पाने ज्यांच्यामध्ये साचे वगळलेले आहेत(रिकामे)post-expand-template-argument-categoryThe page is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding a template argument (something in triple braces, like {{{Foo}}}).
अशी पाने ज्यांच्यावर साचे चढविण्याची आकार मर्यादा संपलेली आहे(रिकामे)post-expand-template-inclusion-categoryयेथील सर्व साच्यांचा विस्तार केल्यावर, या पानाचा आकार $wgMaxArticleSize पेक्षा जास्त मोठा झाला आहे, म्हणून काही साचे विस्तारल्या गेले नाहीत.
Pages with ignored display titles(१ प)restricted-displaytitle-ignoredया पानात दुर्लक्षित {{DISPLAYTITLE}} आहे कारण ते पानाच्या मूळ शीर्षकासम नाही.
Pages which use = as a template(रिकामे)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
साचा वलय असणारी पाने(रिकामे)template-loop-categoryया पानात एक साचा वलय आहे, म्हणजे, तो साचा जो स्वतःसच वारंवार हाक देतो.
Pages where the unstrip depth limit is exceeded(रिकामे)unstrip-depth-categoryThe page exceeds the unstrip depth limit.
Pages where the unstrip size limit is exceeded(रिकामे)unstrip-size-categoryThe page exceeds the unstrip size limit.
Pages using Timeline(रिकामे)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
संदर्भ चुका असणारी पाने(२ प)cite-tracking-category-cite-errorया वर्गात असणाऱ्या पानांत संदर्भ खूणपताकासंबंधी चुका आहेत.
Pages with syntax highlighting errors(रिकामे)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(रिकामे)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(१ प)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(रिकामे)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(रिकामे)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Pages with score rendering errors(रिकामे)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(रिकामे)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(रिकामे)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
एकगठ्ठा संदेश वितरण याद्या(रिकामे)massmessage-list-categoryहे पान, एकगठ्ठा संदेश विस्तारकासाठी असलेली वितरण यादी आहे.
Files with no machine-readable license(१ सं.)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(१ सं.)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(१ सं.)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(१ सं.)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(रिकामे)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentया संचिकेत मशीनने वाचता येण्याजोगा पेटंट साचा नाही.
Pages with math errors(रिकामे)math-tracking-category-errorया वर्गात असणाऱ्या पानांत गणितीय खूणपताका वापरण्यात त्रुटी आहे.
Pages with math render errors(रिकामे)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(रिकामे)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(रिकामे)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
लेखन त्रुटी असणारी पाने(६ प)scribunto-common-error-categoryया पानात अंतर्भूत विभागावर (मॉड्यूल) प्रक्रिया करण्यात त्रुटी घडली आहे.
त्रुटी असणारे स्क्रिबुंटो विभाग(रिकामे)scribunto-module-with-errors-categoryया विभागात (मॉड्यूलमध्ये) त्रुटी आहे.
समस्याग्रस्त गुणधर्म असणारी पाने(रिकामे)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference विकिडाटा properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a विकिडाटा item(रिकामे)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a विकिडाटा item.
Pages with graphs(रिकामे)graph-tracking-categoryया पानात <graph> ही खूणपताका अंतर्भूत आहे.
अप्रचलित Vega 1.0 आलेख असणारी पाने(रिकामे)graph-obsolete-categoryया पानात <graph>अशी खूणपताका अंतर्भूत आहे,जी version 2 ला अद्यतन करावयास हवी.
Pages with broken graphs(रिकामे)graph-broken-categoryया पानात अयोग्य रितीने वापरलेली <graph> ही खूणपताका अंतर्भूत आहे.
कार्टोग्राफर नकाशे असलेली पाने(रिकामे)kartographer-tracking-categoryया पानात नकाशाचा अंतर्भाव आहे
मोडके नकाशे असलेली पाने(रिकामे)kartographer-broken-categoryया पानात नकाशाचा अवैध वापर अंतर्भूत आहे
आयएसबीएन जादुई दुवे वापरणारी पाने(रिकामे)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(रिकामे)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
पीएमआयडी जादुई दुवे वापरणारी पाने(रिकामे)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.