मराठी वाक्प्रचार

Wikiquote कडून
(वाक्प्रचार पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search


विकिक्वोट
मराठी वाक्प्रचार हा लेखनाव/शब्द
विकिपीडिया, या मुक्त ज्ञानकोशात पाहा

अनुक्रमणिका

स्वर[संपादन]

- - - - - - - - - - अं - अः

मिश्र[संपादन]

- ॠ - लृ - लॄ

व्यंजन[संपादन]

क वर्ग -
च वर्ग -
ट वर्ग -
त वर्ग -
प वर्ग -
अवर्गीय व्यंजने: य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ळ ही "अवर्गीय व्यंजने" होत.

क्ष व ज्ञ ही संयुक्त व्यंजने होत.

मूळाक्षर अ[संपादन]

 • अजरामर होणे
 • अन्नाला जागणे.
 • अटकळ बांधणे
 • अठरा विश्वे दारिद्र्य असणे.
 • अक्षय असणे
 • अंग काढून घेणे
 • अंग चोरणे
 • अंगा खांद्यावर खेळणे
 • अंगापेक्षा बोंगा मोठा
 • अंगात पाणी असणे
 • अंगाला भोक पडणे.
 • अंगात ये
 • अंगावर येणे
 • अंगी लागणे
 • अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे.
 • अंगावर काटा उभा राहणे
 • असतील फ़ळे तर होतील बिळे

मूळाक्षर आ[संपादन]

 • आगपाखड करणे.
 • आडवा हात मारणे
 • आग लावणे
 • आगीत तेल टाकणे
 • आग ओकणे
 • आवळा देऊन कोहळा काढणार
 • आवळा पिकायचा नाही समुद्र सुकायचा नाही

मूळाक्षर इ[संपादन]

 • इरेला पेटणे.

मूळाक्षर ई[संपादन]

मूळाक्षर उ[संपादन]

 • उचंबळून येणे
 • उंटाच्या गांडीचा मुका घेणे.
 • उंटावरुन शेळ्या हाकणे.
 • उखळ पांढरे होणे
 • उडत्या घोड्यावर चढणे
 • उडत्या पाखराची पिसे मोजणे
 • उर भरून येणे
 • उर फुटून मरने
 • उरावर बसणे

मूळाक्षर ऊ[संपादन]

मूळाक्षर ए[संपादन]

मूळाक्षर ऐ[संपादन]

मूळाक्षर ओ[संपादन]

मूळाक्षर औ[संपादन]

मूळाक्षर ऋ[संपादन]

मूळाक्षर क[संपादन]

 • कुरघोडी करणे
 • कस्पटासमान लेखणे
 • कट शिजवणे
 • कानाखाली आवाज काढणे
 • काना मागून येऊन शाहणे होणे
 • कानात जीव ओतणे
 • कान टोचणे
 • कान ओढणे
 • कान लाल करणे
 • कान धरणे
 • कानातल्या कानात सांगणे
 • कानोकानी सांगणे
 • कुंपणाने शेत खाणे
 • कंबर मोडणे
 • कोंड्याचा मांडा करून खाणे
 • कीस पाडणे

मूळाक्षर ख[संपादन]

 • खडा टाकणे
 • खनकावणे
 • खिसा कापणे

खजिल होणे

मूळाक्षर ग[संपादन]

 • गहिवरून येणे

मूळाक्षर घ[संपादन]

 • घरकोंबडा होणे
 • घशाशी येणे.
 • घोडा मैदान दूर नसणे.
 • घाम गाळणे
 • घरचा आहेर.
 • घरोबा करणे

मूळाक्षर च[संपादन]

 • चिंता वाटणे

मूळाक्षर छ[संपादन]

 • छातीवर घेणे
 • छाती ठोकणे

मूळाक्षर ज[संपादन]

 • जमीनदोस्त करणे jivari thombne

मूळाक्षर झ[संपादन]

मूळाक्षर ट[संपादन]

 • टरकवने
 • ठेचणे

मूळाक्षर ठ[संपादन]

 • ठसा उमटवने
 • ठेंगा दाखवणे
 • ठासून सांगणे
 • ठणकावने
 • ठणठणाट असणे
 • ठोठावणे

मूळाक्षर ड[संपादन]

 • डरकाळी फोडणे
 • डोंगर पोखरून उंदीर काढणे
 • डोके खाजवणे
 • डोक्यावर घेणे
 • डोक्यावर बसने
 • डोके लावणे
 • डोकेदुखी
 • डोक्यावरून आपटणे
 • डोके फोडणे
 • डोके दाबणे
 • डोके पिकवणे
 • डोके खाणे
 • डोके गरम करणे
 • डोके शांत ठेवणे
 • डोळा मारणे
 • डोळे दाखवणे
 • डोळे पांढरे करणे
 • डोळे काढणे
 • डोळे वटारणे
 • डोळे मिटणे
 • डोळ्यात तेल घालून पाहणे
 • डोळा लागणे
 • डोळ्याला डोळा नसणे
 • डोळ्यात भरणे
 • डोळ्यातून उतरणे
 • डोळ्यात अंजन घालणे
 • डोळा चुकवणे
 • डोळेलाऊन बसने
 • डोळे भरून येणे

मूळाक्षर ढ[संपादन]

 • ढगभरून येणे

मूळाक्षर ण[संपादन]

मूळाक्षर त[संपादन]

 • तलावारिला पाणी देणे
 • तळ्यात मळ्यात करणे.
 • तोंडाला काळे फासणे
 • तोंड लपवणे
 • तोडला पाणी सुटणे
 • तोंडी लागणे
 • तोंडचे पाणी पळणे
 1. पुनर्निर्देशन तोंड मारणे
 • तोंडो तोंडी येणे
 • तोंडावर येणे
 • तोंडघाशी पडणे
 • तोंड फुटणे

मूळाक्षर थ[संपादन]

 • थवे चारणे
 • थारा न देणे

मूळाक्षर द[संपादन]

 • दात ओठ खाणे.
 • दोनाचे चार हात करणे - लग्न करणे
 • दात दाखवणे
 • दात पाडणे
 • दात खाणे
 • दाणादाण करणे

मूळाक्षर ध[संपादन]

 • धचा मा करणे
 • धूळ चारणे.
 • धर्म करता कर्म उभे राहणे.
 • धीर चेपणे

धन करणे.

मूळाक्षर न[संपादन]

 • नाकाने कांदे सोलणे
 • नाकातलं काढून ओठावर ठेवणे
 • नाक मुरडणे
 • नाक कापणे
 • नाकात दम आणणे
 • नका समर चालणे
 • नाक नसणे
 • नाकी नऊ येणे
 • नाक खुपसणे
 • नाक दाबणे
 • नाक वर असणे
 • नाकावर पाडणे
 • नाडी पकडणे
 • नाट लागणे
 • नव्याचे नऊ दिवस

मूळाक्षर प[संपादन]

 • पहिले पाढे पंचावन्न
 • पळता भुई थोडी होणे
 • पाचवीला पुजलेले असणे
 • पाणी पाजणे
 • पाणी मुरणे
 • पाण्यात पाहणे
 • पाने पुसणे
 • पासंगाला न पुरणे
 • पोटात दुखणे
 • प्राण पणाला लावणे
 • प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे

मूळाक्षर फ[संपादन]

 • फूस लावणे

मूळाक्षर ब[संपादन]

 • बाऊ करणे
 • बादरायण संबंध जोडणे
 • ब्र (न) उच्चारणे

मूळाक्षर भ[संपादन]

 • भाव खाणे.
 • भान हरपणे.

मूळाक्षर म[संपादन]

 • मन भरून येणे
 • माशी शिंकणे
 • मूग गिळून गप्प बसणे
 • मोर पिस फरवलया सारखे वाटणे

मूळाक्षर य[संपादन]

मूळाक्षर र[संपादन]

 • राम नसणे.
 • राम राम ठोकणे.
 • रत्रिचा दिवस करणे.

मूळाक्षर ल[संपादन]

 • लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे.
 • लंकेची पार्वती होणे

मूळाक्षर व[संपादन]

 • वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे.
 • वाटाण्याच्या अक्षता लावणे.
 • वेड पांघरुन पेडगावला जाणे.
 • वारी करणे.
 • वर्दी देणे

मूळाक्षर श[संपादन]

 • शाळा होणे.
 • शाळा घेणे.
 • शक्कल लढवणे

मूळाक्षर ष[संपादन]

मूळाक्षर स[संपादन]

 • स्वर्ग दोन बोटे उरणे
 • सुतावरून स्वर्ग गाठणे
 • सुंठीवाचून खोकला जाणे
 • सलगी आसने
 • संगोपन करने
 • सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत
 • सुचेनासे होणे

मूळाक्षर ह[संपादन]

 • हळहळ होणे.
 • हिरवा कंदील दाखवणे.
 • हात देणे.
 • हात दाखवणे.
 • हात टेकणे.
 • हात पसरणे.
 • हात हलवत परतणे.
 • हात लावणे.
 • हात हातात घेणे.
 • हाती लागणे.
 • हपापा चा माल गपापा करणे
 • हात मिळवणे
 • हात साफ करणे.
 • हात मारणे
 • हात घालणे
 • हात असणे
 • हाती येणे
 • हाती घेणे

मूळाक्षर क्ष[संपादन]

 • क्षितिज रुंदावणे

मूळाक्षर ज्ञ[संपादन]

 • ज्ञान पाजळणे