Jump to content

मराठी वाक्प्रचार

Wikiquote कडून
(वाक्प्रचार पासून पुनर्निर्देशित)

हातभर लावणे

स्वर कोमलम[संपादन]

- - - - - - - - - - अं - अः

व्यंजन[संपादन]

क वर्ग -
च वर्ग -
ट वर्ग -
त वर्ग -
प वर्ग -
अवर्गीय व्यंजने: य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ळ ही "अवर्गीय व्यंजने" होत.

क्ष व ज्ञ ही संयुक्त व्यंजने होत.

मूळाक्षर अ[संपादन]

 • अजरामर होणे = कायम स्मरणात राहणे
 • अन्नास जागणे = उपकार स्मरणे
 • अटकळ बांधणे
 • अठरा विश्वे दारिद्र्य असणे. = कायम स्वरूपी दारिद्रय असणे.
 • अक्षय असणे = चिरंजीव असणे
 • अंग काढून घेणे = संबंध तोडणे, जबाबदारी टाळणे
 • अंग चोरणे = कामात कुचराई करणे
 • अंगा खांद्यावर खेळणे
 • अंगापेक्षा बोंगा मोठा
 • अंगात पाणी असणे
 • अंगाला भोक पडणे.
 • अंगाशी येणे = नुकसान होणे.
 • अंगावर येणे
 • अंगी लागणे
 • अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे.
 • अंगावर काटा उभा राहणे
 • असतील फ़ळे तर होतील बिळे
 • अट्टाहास करणे.
 • अनभिज्ञ असणे.
 • अंगी ताठा भरणे.
 • अंगाला होणे.
 • अप्रूप वाटणे.
 • अमलात आणणे.
 • अभंग असणे.
 • अभिलाषा धरणे.
 • अवाक होणे.
 • अपूर्व योग येणे.
 • अनमान करणे.
 • अन्नास मोताद होणे.
 • अन्नास लावणे = उदरनिर्वाहाचे साधन मिळवून देणे.
 • अग्निदिव्य करणे.
 • अंग धरणे = लठ्ठ होणे, बाळसेदार होणे.
 • अटकेपार झेंडा लावणे.
 • अर्धचंद्र असणे = अपुरा पडणे ,अपूर्ण .
 • अडकित्त्यात सापडणे.
 • अत्तराचे दिवे लावणे.
 • अंगाची लाही होणे = रागाने बेफाम होणे.
 • अंगावर मूठभर मांस चढणे.
 • अंगाचा तिळपापड होणे. = खूप राग येणे.
 • अंथरूण पाहून पाय पसरणे.
 • अधीर होणे = उत्सुक होणे
 • अभिमान वाटणे = गर्व वाटणे
 • अत्तराचे दिवे जाळणे = मूर्खपणाने उधळपट्टी करणे
 • अंगवळणी पडणे = सवयीचे होणे
 • अवदसा आठवणे = वाईट बुद्धी सुचणे
 • अंगात वीज भरणे = अचानक उत्साह वाटणे.
 • अंगठा दाखवणे = नाकबूल करणे.
 • अकलेचा खंदक = मूर्ख मनुष्य.
 • अभिनंदनाचा पाऊस पडणे = सगळीकडून कौतुक होणे

मूळाक्षर आ[संपादन]

 • आगपाखड करणे.
 • आडवा हात मारणे
 • आग लावणे
 • आगीत तेल ओतणे = भांडण वाढेल असे करणे
 • आग ओकणे
 • आवळा देऊन कोहळा काढणार
 • आवळा पिकायचा नाही समुद्र सुकायचा नाही
 • आतल्या आत कुढणे
 • आभाळाला कवेत घेणे
 • आंदण देणे
 • आयोजित करणे
 • आखाडे बांधणे
 • आंबून जाणे
 • आवर्जून पाहणे
 • आत्मसात करणे
 • आड येणे
 • आकांडतांडव करणे
 • आकाश ठेंगणे होणे
 • आकाश पाताळ एक करणे = नाहक आरडाओरडा करणे
 • आकाश कोसळणे = मोठे संकट येणे
 • आकाशाला गवसणी घालणे = महत्त्वाकांक्षा बाळगणे, शक्ती बाहेरची गोष्ट करून पाहणे
 • आपल्या पोळीवर तूप ओढणे
 • आभाळ फाटणे = सर्व बाजूंनी संकट येणे
 • आनंदाचे भरते येणे = खूप आनंद होणे
 • आनंदाला पारावार न उरणे = अतिशय आनंद होणे
 • आनंद गगनात मावेनासा होणे = अत्यानंद होणे
 • आयुष्य वेचणे = आयुष्य खर्ची घालणे
 • आकाशाची कुराड होणे = सर्व बाजूंनी संकटे येणे

मूळाक्षर इ[संपादन]

 • इरेला पेटणे.
 • इतिश्री करणे = शेवट करणे
 • इतिश्री = शेवट.

मूळाक्षर ई[संपादन]

मूळाक्षर उ[संपादन]

 • उल्हसित होणे
 • उचंबळून येणे
 • उंटावरुन शेळ्या हाकणे = दुरूनच सूचना देणे
 • उखळ पांढरे होणे = भरपूर फायदा होणे
 • उडत्या घोड्यावर चढणे
 • उडत्या पाखराची पिसे मोजणे
 • उर भरून येणे
 • उर फुटून मरने
 • उरावर बसणे
 • उताणे पडणे
 • उसने बळ आणणे
 • उच्छाद मांडणे
 • उहापोह करणे
 • उसंत मिळणे
 • उपोषण करणे
 • उत्पात करणे
 • उदास होणे
 • उराशी बाळगणे
 • उलटी अंबारी हाती येणे
 • उन्मळून पडणे
 • उन्हाची लाही फुटणे
 • उदक सोडणे
 • उध्वस्त होणे
 • उखाळ्या-पाखाळ्या काढणे
 • उचलबांगडी करणे
 • उजेड पाडणे = मोठे काम करणे
 • उंटावरचा शहाणा = मूर्खपणाचा सल्ला देणारा
 • उंबराचे फूल = क्वचित भेटणारी व्यक्ती
 • उराउरी भेटणे = मिठी मारणे

मूळाक्षर ऊ[संपादन]

 • ऊर भरून येणे = गदगदून येणे.
 • ऊत येणे = अतिरेक होणे.
 • ऊन खाली येणे = सायंकाळ होणे.
 • ऊर बडवून घेणे = आक्रोश करणे.

मूळाक्षर ए[संपादन]

 • एक घाव दोन तुकडे करणे.
 • एरंडाचे गुऱ्हाळ = कंटाळवाणे भाषण देणे

एकाच काळातील

मूळाक्षर ऐ[संपादन]

 • ऐट मिरवणे = तोरा मिरवणे

मूळाक्षर ओ[संपादन]

 • ओक्साबोक्शी रडणे
 • ओढा असणे
 • ओढाताण होणे = त्रासदायक धावपळ होते.
 • ओस पडणे = भकास होणे
 • ओहोटी लागणे
 • ओनामा = प्रारंभ

मूळाक्षर औ[संपादन]

औत ओढणे

मूळाक्षर ऋ[संपादन]

Tiger

मूळाक्षर क[संपादन]

 • कुरघोडी करणे
 • कस्पटासमान लेखणे
 • कट शिजवणे
 • कानाखाली आवाज काढणे
 • काना मागून येऊन शाहणे होणे
 • कानात जीव ओतणे
 • कान टोचणे
 • कान ओढणे
 • कान लाल करणे
 • कान धरणे
 • कानातल्या कानात सांगणे
 • कानोकानी सांगणे
 • कुंपणाने शेत खाणे
 • कंबर मोडणे
 • कोंड्याचा मांडा करणे = काटकसर करणे
 • कोंडमारा होणे = निरुपाय होणे
 • कीस पाडणे
 • काळीज उडणे
 • कूच करणे
 • कात्रीत सापडणे = संकटात सापडणे
 • कच्छपी लागणे
 • कुणकुण लागणे
 • कणव असणे
 • कटाक्ष असणे
 • कापरे सुटणे
 • कारवाया करणे
 • कट करणे
 • किरकिर करणे
 • कस लावणे
 • कसून मेहनत करणे
 • कहर करणे
 • कोडकौतुक होणे
 • कंपित होणे
 • कणिक तिंबणे = मार देणे
 • कपाळ फुटणे =दुर्दैव ओढवणे
 • कपाळमोक्ष होणे = कपाळ आपटून जखम होणे
 • कान फुंकणे = चहाड्या करणे
 • कागदी घोडे नाचवणे = फक्त लेखनात शूरपणा दाखवणे
 • कानावर हात ठेवणे = नाकबूल करणे
 • कानउघाडणी करणे = कडक शब्दात चूक समजून देणे
 • कानाडोळा करणे
 • काया पालटणे = स्थिती बदलणे
 • काट्याने काटा काढणे
 • काट्याचा नायटा होणे
 • कावरा बावरा होणे
 • काळजाचे पाणी पाणी होणे
 • कुत्रा हाल न खाणे
 • कंठस्नान घालणे = शिरच्छेद करणे
 • कंठशोष करणे
 • कंबर कसणे = जिद्दीने कामाला लागणे
 • केसाने गळा कापणे
 • कोंबडे झुंजवणे
 • कोपरापासून हात जोडणे
 • केसाची साल काढणे
 • काळजात लख्ख होणे
 • कळीचा नारद = भांडणे लावणारा
 • काखा वर करणे = जवळ काही नसणे
 • काणाडोळा करणे = लक्ष न देणे
 • काकदृष्टीने पाहणे = बारकाईने न्याहाळणे
 • कानावर पडणे = सहजपणे ऐकू येणे
 • कळी खुलणे = आनंदित होणे
 • कपाळी असणे = नशिबात असणे
 • कच खाणे = माघार घेणे
 • कांकूं करणे = मागेपुढे करणे
 • काळीज कळवळणे = दया येणे
 • कामी येणे = मृत्यू पावणे
 • कंठात घेऊन येणे = गहिवरणे
 • किंमत कळणे = महत्व समजणे
 • कंबर खचणे = धीर सुटणे
 • काढता पाय घेणे = निसटणे, निघून जाणे
 • कानावर येणे = समजणे
 • कानावर घालणे = सांगणे
 • कान उपटणे = कडक शब्दांत समज देणे
 • कानगोष्टी करणे = हळू आवाजात गप्पा गोष्टी करणे
 • कोंडी फोडणे = मार्ग काढणे
 • कान देणे = लक्षपूर्वक ऐकणे
 • कान निवणे = ऐकून समाधान होणे
 • कान किटणे = ऐकून कंटाळा येणे
 • कंठ फुटणे = खणखणीत आवाजात बोलणे
 • कंठ दाटून येणे = गहीवरून येणे
 • कंठाशी प्राण येणे = अतिशय घाबरणे
 • काटा काढणे = ठार मारणे

मूळाक्षर ख[संपादन]

 • खडा टाकणे = काळजीपूर्वक सतत पहारा करणे
 • खनकावणे
 • खिसा कापणे
 • खजिल होणे
 • खायचे वांदे होणे
 • खितपत पडणे
 • खंड न पडणे
 • खळखळ करणे
 • खसखस पिकणे = मोठ्याने हसणे
 • खूणगाठ बांधणे = निश्चय करणे
 • खडे चारणे = पराभव करणे
 • खडे फोडणे = दोष देणे
 • खापर फोडणे = विनाकारण दोषी ठरवणे
 • खाजवुन खरुज काढणे
 • खाल्ल्याघरचे वासे मोजणे
 • खो घालणे = कामात अडथळा आणणे
 • खट्टू होणे = रुसणे

मूळाक्षर ग[संपादन]

 • गहिवरून येणे
 • गाजावाजा करणे
 • गढून जाणे
 • गट्टी जमणे
 • ग्राह्य धरणे
 • गुण्यागोविंदाने रहाणे
 • गुमान काम करणे
 • गर्भगळीत होणे
 • गळ घालणे
 • गळ्यात पडणे = इच्छेविरुद्ध लादणे
 • गळ्याशी येणे
 • गाडी पुन्हा रुळावर येणे
 • गुजराण करणे = कसेबसे भागवणे
 • गुण उधळणे/पाळणे = दुर्गुण दाखवणे
 • गंगेत घोडे न्हाणे
 • गळ्यात धोंड पडणे
 • गाशा गुंडाळणे = निघून जाणे, सामानासह मुक्काम हलवणे
 • गंध नसणे = माहीत नसणे
 • गळा काढणे = मोठ्याने रडू लागणे
 • गळी उतरणे = समजून देणे
 • गळ्यात गळा घालणे = घनिष्ठ मैत्री असणे
 • ग्वाही देणे = साक्ष देणे
 • गंगा यमुना वाहणे = डोळ्यातून अश्रू वाहणे
 • गडप होणे = लपणे, नाहीसे होणे
 • गाठीला उरणे = शिल्लक राहणे
 • गाळण उडणे = अतिशय घाबरणे
 • गाठखर्च करणे = पैसे खर्च करणे
 • गळ्यातला ताईत = अतिशय प्रिय वस्तू

मूळाक्षर घ[संपादन]

 • घरकोंबडा होणे.
 • घशाशी येणे.
 • घोडा मैदान दूर नसणे.
 • घाम गाळणे = खूप कष्ट करणे
 • घरचा आहेर.
 • घरोबा करणे.
 • घोकंपट्टी करणे.
 • घडी भरणे.
 • घर डोक्यावर घेणे = घरात गोंधळ घालणे
 • घर धुवून नेणे.
 • घालून-पाडून बोलणे.
 • घोडे मारणे = नुकसान करणे
 • घोडे पुढे धामटणे.
 • घोडे पेंड खाणे.
 • घटका भरणे = शेवट जवळ येणे
 • घागरगडाचा सुभेदार = पाणक्या

मूळाक्षर च[संपादन]

 • चित्र बदलुन जाणे
 • चिंता वाटणे
 • चित्त विचलित होणे
 • चाहूल लागणे
 • चितपट करणे
 • चिंता वाहणे
 • चक्कर मारणे
 • चेहरा खुलणे
 • चतुर्भुज होणे = कैद होणे, लग्न होणे
 • चार पैसे गाठीला बांधणे
 • चुरमुरे खात बसणे = खजील होणे, पदरी न पडणे
 • चारी दिशा मोकळ्या होणे
 • चौदावे रत्न दाखवणे = मार देणे
 • चौकशी करणे
 • चंगळ होणे = भरपूर लाभ होणे
 • चहा करणे = स्तुती करणे
 • चेहरा काळवंडणे = मन खिन्न होणे
 • चोरावर मोर बसणे = मात करणे, वरचढ होणे

मूळाक्षर छ[संपादन]

 • छातीवर घेणे
 • छाती ठोकणे
 • छाप पडणे
 • छातीत धस्स होणे
 • छाननी करणे
 • छत्तीसचा आकडा = वैर, विरोध

मूळाक्षर ज[संपादन]

 • जमीनदोस्त करणे jivari thombne
 • जळफळाट होणे
 • जीव वरखाली होणे
 • जीवाची मुंबई करणे
 • जम बसणे
 • जंग जंग पछाडणे
 • जिभेला हाड नसणे = वाटेल ते बोलणे
 • जिवात जीव येणे = प्राणपणाने मदत करणे
 • जीव कासावीस होणे
 • जीव भांड्यात पडणे
 • जीव मुठीत धरणे = मन घट्ट करणे
 • जीव मेटाकुटीस येणे
 • जीव अधीर होणे
 • जीव टांगणीला लागणे = चिंताग्रस्त होणे
 • जीवावर उदार होणे
 • जिवाचे रान करणे = खूप कष्ट करणे
 • जीव खाली पडणे
 • जिवाचा धडा करणे
 • जीव की प्राण असणे
 • जिवावर बेतणे = प्राण संकटात येणे
 • जीवावर उड्या मारणे
 • जीवाला घोर लागणे
 • जीव गहाण ठेवणे
 • जिव थोडा थोडा होणे
 • जोपासना करणे
 • जिवावर येणे = कंटाळा येणे
 • जखमेवर मीठ चोळणे = उणिवेवर प्रहार करणे
 • जिवाची उलघाल होणे = खूप भीती वाटणे
 • जिवापाड जपणे = मायेने सांभाळणे
 • जीभ सैल सोडणे = गरजेपेक्षा जास्त बोलणे
 • जिभल्या चाटणे = खाणाऱ्याकडे फक्त पहात राहणे
 • जीभ चावणे = संकोच धरून बोलणे
 • जिभेवर नाचणे = तोंडपाठ असणे
 • जोडे फाटणे = खेटे घालणे, नाहक ये-जा करणे
 • जमदग्नी = अतिशय रागीट मनुष्य

मूळाक्षर झ[संपादन]

 • झुंज देणे.
 • झळ लागणे.
 • झोकून देणे
 • झीज सोसणे = नुकसान सहन करणे
 • झिंग चढणे = धुंदी येणे
 • झाकले माणिक = साधा पण गुणी मनुष्य

मूळाक्षर ट[संपादन]

 • टरकवने
 • टिकाव लागणे
 • टक लावून पाहणे = बारीक नजरेने पाहणे
 • टाहो फोडणे
 • टाके ढीले होणे
 • टेंभा मिरविणे = ऐट दाखवणे
 • टाळाटाळ करणे = स्पष्टपणे नाही न म्हणणे
 • टोमणे मारणे = टोचून बोलणे
 • टकामका पाहणे = आश्चर्याने पाहणे
 • टाळ्या झडणे = सतत टाळ्या वाजणे
 • टंगळमंगळ करणे = कामाची चालढकल करणे

मूळाक्षर ठ[संपादन]

 • ठसा उमटवने
 • ठेंगा दाखवणे
 • ठासून सांगणे
 • ठणकावने
 • ठणठणाट असणे
 • ठोठावणे
 • ठाण मांडणे
 • ठेचणे
 • ठणठणपाळ = द्रव्य व विद्या दोन्ही नसलेला

मूळाक्षर ड[संपादन]

 • डरकाळी फोडणे
 • डोंगर पोखरून उंदीर काढणे
 • डोके खाजवणे = आठवण्याचा प्रयत्न करणे
 • डोक्यावर घेणे
 • डोक्यावर बसणे = योग्यतेपेक्षा अधिक महत्व देणे
 • डोके लावणे
 • डोकेदुखी होणे = त्रास होणे
 • डोक्यावरून आपटणे
 • डोके फोडणे
 • डोके दाबणे
 • डोके पिकवणे
 • डोके खाणे
 • डोके गरम करणे
 • डोके शांत ठेवणे
 • डोळा मारणे
 • डोळे दाखवणे
 • डोळे पांढरे करणे
 • डोळे काढणे
 • डोळे वटारणे
 • डोळे मिटणे
 • डोळ्यात तेल घालून पाहणे
 • डोळा लागणे = झोप लागणे
 • डोळ्याला डोळा नसणे
 • डोळ्यात भरणे = आवडणे
 • डोळ्यातून उतरणे
 • डोळ्यात अंजन घालणे = स्पष्टपणे चूक दाखविणे
 • डोळा चुकवणे
 • डोळे लाऊन बसणे
 • डोळे भरून येणे = वाईट वाटणे
 • डोळ्याला डोळा न भिडवणे
 • डोळे फिरणे
 • डाव येणे
 • डाव साधणे
 • डाळ शिजणे
 • डांगोरा पिटणे = जाहीर करणे
 • डोक्यावर मिरी वाटणे
 • डोक्यावर खापर फोडणे
 • डोळ्यात धूळ फेकणे
 • डोळ्यांवर कातडे ओढणे
 • डोळे निवणे
 • डोळ्यांत खुपणे
 • डोळ्यांचे पारणे फिटणे = समाधान होणे
 • डोळे खिळून राहणे
 • डोळे दिपणे
 • डोळ्यात प्राण आणणे
 • डोळे फाडून पहाणे
 • डोळे भरून पहाणे
 • डोळे उघडणे = पश्चाताप होणे, शहाणपण येणे
 • डोळ्यात सलणे = मत्सर वाटणे, द्वेष करणे
 • डोक्यात राख घालणे = अविचाराने वागणे
 • डोके वर काढणे = पुना उद्भवणे
 • डोके चालवणे = युक्ती शोधणे
 • डोईजड होणे = वरचढ होणे
 • डोळ्याला डोळा लागणे = झोप न लागणे
 • डोळे खिळवणे = मन आकर्षित होणे

मूळाक्षर ढ[संपादन]

 • ढगभरून येणे
 • ढोर कष्ट करणे = खूप मेहनत करणे
 • ढुंकून न पाहणे = जराही न पाहणे

मूळाक्षर ण[संपादन]

मूळाक्षर त[संपादन]

 • तलावारिला पाणी देणे
 • तळ्यात मळ्यात करणे.
 • तोंडाला काळे फासणे
 • तोंड लपवणे
 • तोंडाला पाणी सुटणे = लोभ होणे
 • तोंडी लागणे
 • तोंडचे पाणी पळणे = धीर सुटणे
 • तोंडो तोंडी येणे
 • तोंडावर येणे = फार जवळ येणे
 • तोंडघाशी पडणे
 • तोंड फुटणे
 • तजवीज करणे
 • तगादा लावणे
 • तोंड भरून बोलणे
 • ताटकळत उभे राहणे
 • तारांबळ होणे
 • तोंड देणे = प्रतिकार करणे
 • तगून राहणे
 • तोंडून अक्षर न फुटणे
 • तोंडी लावणे
 • ताट वाढणे
 • तडीस नेणे
 • ताळ्यावर आणणे
 • तळपायाची आग मस्तकात जाणे
 • तिलांजली देणे = त्याग करणे
 • तोंड काळे करणे = निघून जाणे
 • तोंडाला पाने पुसणे
 • तळहातावर शीर घेणे = मृत्यूची पर्वा न करणे
 • तळहाताचा फोड = अतिशय काळजी ने केलेली जपणूक
 • ताटाखालचे मांजर होणे = अंकित होऊन राहणे
 • तोंडात बोट घालणे = नवल वाटणे, आश्चर्यचकित होणे
 • तोंड ढाकणे
 • तोंडावाटे ब्र न काढणे
 • तारे फोडणे = वेड्यासारखे बोलणे
 • तोंड टाकणे = अद्वातद्वा बोलणे/बरळणे
 • तोंड घालणे = मधे मधे बोलणे
 • तोंड सांभाळणे = जपून बोलणे
 • तोंडसुख घेणे = वाटेल तसे बोलणे
 • तोंडाला कुलूप लावणे = एकदम गप्प होणे
 • तोंडाची वाफ दवडणे = निरर्थक बडबडणे
 • त्राटिका = कजाग बायको
 • त्रेधा उडणे = फजिती होणे

मूळाक्षर थ[संपादन]

 • थवे चारणे
 • थारा न देणे
 • थांग न लागणे
 • थुंकी झेलणे = खुशामतीची सीमा गाठणे
 • थंडा फराळ करणे = उपाशी राहणे
 • थोबाड रंगविणे = थोबाडीत मारणे

मूळाक्षर द[संपादन]

 • दगडावरची रेघ = खोटे न ठरणारे शब्द
 • दातओठ खाणे = चरफडणे
 • दोनाचे चार हात करणे = लग्न करणे
 • दात दाखवणे
 • दात पाडणे
 • दात खाणे
 • दाणादाण करणे
 • देणे - घेणे नसणे
 • दातखिळी बसणे
 • दक्षता घेणे
 • दप्तरी दाखल होणे
 • देखरेख करणे
 • देहातून प्राण जाणे
 • दिवस बुडून जाणे
 • दडी मारणे
 • देखभाल करणे
 • दिशा फुटेल तिकडे पळणे
 • दुमदुमून जाणे
 • दगा देणे
 • दबा धरून बसणे
 • दाद मागणे
 • दात धरणे
 • दाढी धरणे
 • दातांच्या कण्या करणे
 • दाती तृण धरणे
 • दत्त म्हणून उभे राहणे
 • द्राविडी प्राणायाम करणे
 • दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिणे
 • दातास दात लावून बसणे
 • दुःखावर डागण्या देणे
 • दिवस पालटणे = चांगले दिवस येणे
 • दुधात साखर पडणे = काम अधिक चांगले होणे
 • दारात हत्ती झुलणे = वैभवाचा कळस होणे
 • दिवस कंठणे = कसेबसे जीवन जगणे
 • दाद देणे = मन व्यक्त करणे/ प्रशंसा
 • दीड शहाणा = मूर्ख
 • दोन हात करणे = मारामारी करणे

मूळाक्षर ध[संपादन]

 • धचा मा करणे
 • धूळ चारणे = पूर्ण पराभव करणे
 • धर्म करता कर्म उभे राहणे.
 • धीर चेपणे.
 • धन करणे.
 • धाक असणे
 • धुडगूस घालणे
 • धन्य होणे
 • धारातीर्थी पडणे
 • धाबे दणाणणे = घाबरणे, खूप भीती वाटणे
 • धूम ठोकणे = पळून जाणे
 • धूळभेट = उभ्या उभ्या झालेली भेट
 • धडगत नसणे = जगण्याची आशा न उरणे
 • धडाका लावणे = सतत करणे
 • धुळीस मिळणे = नाश पावणे

मूळाक्षर न[संपादन]

 • नाकाने कांदे सोलणे = शहाणपणा मिरवणे
 • नाकातलं काढून ओठावर ठेवणे
 • नाक मुरडणे = नापसंती दाखवणे
 • नाक कापणे = अपमानित करणे
 • नाकात दम आणणे = त्रास होणे.
 • नका समोर चालणे = सरळमार्गी असणे
 • नाक नसणे = तोंड दाखवायला जागा नसणे
 • नाकी नऊ येणे = बेजार होणे, त्रासून जाणे
 • नाक खुपसणे = नको तिथे लक्ष घाल ले
 • नाक दाबणे = जेरीस आणणे
 • नाक वर असणे = तोरा मिरवणे
 • नाकावर पाडणे = अपमानित होणे
 • नाडी पकडणे = अचुक अंदाज वर्तवणे
 • नाट लागणे
 • नव्याचे नऊ दिवस
 • निष्प्रभ करणे
 • नसती बिलामत येणे
 • नाक मुठीत धरणे
 • नूर पातळ होणे
 • निक्षून सांगणे
 • नजर वाकडी करणे
 • नाळ तोडणे
 • निद्राधीन होणे = गाढ झोप येणे
 • नाव कमावणे = सन्मान होणे
 • निवास करणे = राहाणे
 • नजरेत भरणे = आवडणे
 • नाक घासणे = क्षमा मागणे
 • नाक ठेचणे = शिक्षा करणे
 • नाकावर राग असणे = चटकन राग येणे
 • नाकाला मिरच्या झोंबणे = रागावणे
 • नांगी टाकणे = घाबरून जाणे
 • नक्राश्रू ढाळण
 • नक्शा उतरवणे
 • नाकाशी सूत धरणे
 • निगा राखणे = काळजी घेणे
 • नाक घासणे = शरण येणे
 • नाव काढणे = कीर्ती मिळणे
 • न भूतो न भविष्यती होणे = पूर्वी न झालेली व पुढे न होणारी गोष्ट घडणे

मूळाक्षर प[संपादन]

 • पहिले पाढे पंचावन्न
 • पळता भुई थोडी होणे
 • पाचवीला पुजलेले असणे
 • पाणी पाजणे = पराभव करणे
 • पाणी मुरणे = दोषाला जागा असणे
 • पाण्यात पाहणे = द्वेष करणे
 • पाने पुसणे
 • पासंगाला न पुरणे
 • पोटात दुखणे = मत्सर करणे
 • प्राण पणाला लावणे
 • प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे
 • प्रतिबंध करणे
 • पुनरुज्जीवन करणे
 • पिंक टाकणे
 • पाळत ठेवणे
 • प्लान करने
 • पुढाकार घेणे
 • पहारा देणे
 • प्रघात पडणे
 • पार पाडणे
 • परिपाठ असणे
 • प्रतिष्ठापीत करणे
 • प्रचारात आणणे
 • प्राणाला मुकणे
 • पदरी घेणे
 • प्रक्षेपित करणे
 • प्रतिकार करणे
 • पाळी येणे
 • प्रत्यय येणे
 • प्रतिष्ठा लाभणे
 • पाठिंबा देणे
 • प्राप्त करणे
 • प्रस्ताव ठेवणे
 • पाहुणचार करणे
 • प्रेरणा मिळणे
 • पाठीशी घालणे = संरक्षण देणे
 • पाणी पडणे = फुकट जाणे, उत्साहभंग होणे
 • पाणी सोडणे = त्याग करणे
 • पदरात घालणे = स्वाधीन करणे
 • पाठ न सोडणे
 • पाढा वाचणे
 • पादाक्रांत करणे
 • पराचा कावळा करणे
 • पाऊल वाकडे पडणे
 • पायाखाली घालन
 • पुंडाई करणे
 • पाठ दाखवणे = समोरून पळून जाणे
 • पायमल्ली करणे = धुडकावणे
 • पोटात कावळे काव काव करणे = फार भूक लागणे
 • पोटात घालणे = क्षमा करणे
 • पोटात शिरणे = विश्वास संपादन करणे
 • पोटावर पाय देणे = कमाई बंद ठेवणे
 • पोटाची दमडी वळणे
 • पदरमोड करणे
 • पोटाला चिमटा घेणे = अर्धपोटी राहणे
 • पड खाणे = माघार घेणे
 • पाय धरणे = शरण जाणे
 • पाया घालणे = प्रारंभ करणे
 • पायपीट करणे = खूप भटकणे
 • पारा चढणे = खूप रागावणे
 • पाय घसरणे = चुकीच्या मार्गाला लागणे
 • पाठ थोपटणे = शाबासकी देणे
 • पाणउतारा करणे = अपमान करणे
 • पाठ फिरवणे = पाहून दुर्लक्ष करणे
 • पाठीस लागणे = पुन्हा पुन्हा त्रास देणे
 • पोटात ठेवणे = गुप्त ठेवणे
 • पोटाची धरणे = मायेने जवळ धरणे
 • पांघरून घालणे = दोष झाकणे
 • पोटात धस्स होणे = अतिशय भीती वाटणे
 • पांढर्‍यावर काळे करणे = लिहिणे
 • पालथ्या घागरीवर पाणी = निष्फळ श्रम
 • पोटात गोळा घेणे = अतिशय भीती वाटणे
 • पोबारा करणे = पळून जाणे
 • पोट पाठीला टेकणे = उपाशी असणे
 • पोट धरून हसणे = खूप हसणे
 • पाठपुरावा करणे = पिच्छा पुरवणे
 • पराचा कावळा करणे = शिल्लक गोष्ट वाढवून सांगणे
 • पायदळी तुडविणे = तुच्छ लेखणे
 • पाय पसरणे = व्याप्ती वाढवणे
 • पायबंद घालणे = बंधन घालणे
 • पाय मोकळे करणे = फिरायला जाणे
 • पाचावर धारण बसणे = भयभीत होणे
 • प्रकृती खालावणे = तब्येत खराब होणे
 • प्राणास मुकणे = मरणे
 • प्राणाचे बलिदान देणे = हसतमुखाने मृत्यू पत्कारणे
 • पारडे फिरणे = परिस्थिती एकदम पालटणे

मूळाक्षर फ[संपादन]

 • फूस लावणे
 • फंदात न पडणे
 • फिदा होणे
 • फैलावर‌ घेणे
 • फडशा पाडणे = संपविणे
 • फितूर होणे = शत्रूला सामील होणे

मूळाक्षर ब[संपादन]

 • बाऊ करणे
 • बादरायण संबंध जोडणे
 • ब्र (न) उच्चारणे
 • बस्तान ठोकणे
 • बळ लावणे
 • बारा गावचे पाणी पिणे
 • बांधणी करणे
 • बडेजाव वाढवणे
 • बाहू स्फुरण पावणे
 • बेत करणे /बेत आखणे
 • बत्तर बाळ्या होणे
 • बहिष्कार टाकणेे
 • बेतात असणे
 • ब्रम्हांड आठवणे = भीती वाटणे
 • बेजार होणे = हैरान होणे
 • बोल लावणे = दोष देणे
 • बुचकळ्यात पडणे = गोंधळणे
 • बांगडी फुटणे = वैधव्य येणे
 • बोटे मोडणे = तिरस्कार करणे, व्यर्थ चरफडणे
 • बिनभाड्याचे घर = तुरुंग
 • बोबडी वळणे = घाबरून बोलता न येणे
 • बोटावर खेळविणे = आपल्या इच्छेप्रमाणे दुसऱ्याला वागायला लावणे

मूळाक्षर भ[संपादन]

 • भाव खाणे.
 • भान हरपणे.
 • भंडावून सोडणे = त्रासून सोडणे
 • भाऊबंदकी असणे.
 • भानावर येणे
 • भर असणे
 • भरभराट असणे
 • भान ठेवणे
 • भरारी मारणे
 • भडभडून येणे
 • भगीरथ प्रयत्न करणे
 • भान नसणे
 • भारून टाकणे
 • भाव वधारणे = महत्व वाढणे
 • भाग पडणे = करायला लावणे
 • भागुबाई = भित्रा माणूस
 • भ्रमाचा भोपळा फुटणे = अपेक्षाभंग होणे
 • भ्रमंती करणे = भटकंती करणे , फिरणे

मूळाक्षर म[संपादन]

 • मन भरून येणे
 • माशी शिंकणे = कामात अडथळा येणे
 • मूग गिळून गप्प बसणे
 • मोर पिस फरवलया सारखे वाटणे
 • मनोरथ पूर्ण होणे
 • मिनतवारी करणे
 • मिशांना तूप लावणे
 • मत्सर वाटणे
 • मती गुंग होणे
 • मोहाला बळी पडणेयय
 • मनावर बिंबवणे
 • मात करणे
 • मान्यता पावणे
 • मागमूस नसणे
 • मनात मांडे खाणे = मनोराज्य करणे
 • माशा मारणे = निरुद्योगी असणे
 • मिशीवर ताव मारणे
 • मधून विस्तव न जाणे
 • मधाचे बोट लावणे
 • मनात घर करणे
 • मन मोकळे करणे
 • मनाने घेणे
 • मन सांशक होणे
 • मनावर ठसणे
 • मशागत करणे
 • मात्राचालणे
 • मंत्रमुक्त होणे
 • मुभा असणे = मोकळीक असणे
 • मन जिंकणे = आपलेसे करणे
 • मुलाहिजा बाळगणे = पर्वा करणे
 • मन मोहरणे = मनाला आनंद देणे
 • मेतकूट जमणे = दृढ मैत्री जमणे
 • मूग गिळून बसणे = गप्प बसणे
 • मुठीत असणे = ताब्यात असणे
 • माशा मारीत बसणे = रिकामे बसणे
 • मुसंडी मारणे = वेगाने पुढे जाणे

मूळाक्षर य[संपादन]

 • ह्या करणे = यक्षप्रश्न असणे युक्ती सफल होणे

मूळाक्षर र[संपादन]

 • रवाना होणे.
 • रस असणे.
 • राबता असणे = सतत ये-जा असणे
 • रियाज करणे.
 • रुची निर्माण होणे.
 • राम नसणे = अर्थहीन असणे
 • राम राम ठोकणे = निरोप देणे
 • रात्रीचा दिवस करणे = रात्रंदिवस कष्ट करणे
 • रक्ताचे पाणी करणे.
 • राईचा पर्वत करणे.
 • राख होणे.
 • राब राब राबणे.
 • राम म्हणणे = मृत्यू येणे
 • रक्त आठवणे.
 • रंग दिसणे = संभव दिसणे
 • रग लागणे = खूप दुखणे
 • रसातळाला जाणे = अधोगती होणे, नाश होणे
 • रेलचेल असणे = भरपूर असणे
 • रक्ताचे पाणी करणे = अतिशय परिश्रम करणे

मूळाक्षर ल[संपादन]

 • लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे.
 • लंकेची पार्वती होणे = अंगावर एकही दागिने नसणे
 • लष्टक लावणे
 • लवलेश नसणे
 • लळा लागणे
 • ललकारी देणे
 • लढा देणे
 • लांछनास्पद असणे
 • लहान तोंडी मोठा घास घेणे
 • लक्ष वेधून घेणे
 • लक्ष्मीचा वरदहस्त असणे
 • लौकिक मिळवणे

मूळाक्षर व[संपादन]

 • विचार पुस करणे.
 • वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे.
 • वाटाण्याच्या अक्षता लावणे.
 • वेड पांघरुन पेडगावला जाणे.
 • वारी करणे.
 • वर्दी देणे
 • वेसण घालणे
 • विदीर्ण होणे
 • वाचा बंद होणे
 • वंचीत राहणे
 • वारसा देणे
 • विरस होणे
 • वाऱ्यावर सोडणे = दुर्लक्ष करणे
 • वणवण करणे
 • वजन पडणे
 • व्रत घेणे
 • विसावा घेणे
 • वरदान देणे
 • विरोध दर्शवणे
 • वाट तुडवणे
 • विहरणे
 • वकील पत्र घेणे
 • वाट लावणे = नाश करणे
 • विल्हेवाट लावणे
 • वाटाण्याच्या अक्षता लावणे
 • वठणीवर आणणे
 • वाचा बसणे
 • विचलित होणे
 • विसंवाद असणे
 • विडा उचलणे = प्रतिज्ञा करणे
 • वर्ज्य करणे = टाळणे
 • वाळीत टाकणे = संबंध तोडणे
 • वाकडे पाऊल पडणे = दुर्वर्तन करणे
 • विरजण पडणे = निरुत्साही होणे
 • वीरश्री चढणे = उत्साह संचारणे
 • वाखाणणी करणे = स्तुती करणे
 • वेठीस धरणे = अडवून ठेवणे, बांधून ठेवणे
 • विळखा घालणे

मूळाक्षर श[संपादन]

 • शाळा होणे.
 • शाळा घेणे.
 • शक्कल लढवणे.
 • शब्द जमिनीवर पडू न देणे.
 • शहानिशा करणे = खात्री करणे.
 • शिगेला पोचणे.
 • शंभर वर्ष भरणे.
 • श्रीगणेशा करणे.
 • शिकरत करणे.
 • शेणसडा होणे = परिस्थिती वाईट होणे, वाया जाणे.
 • शिरकाव करणे = आत घुसणे

मूळाक्षर ष[संपादन]

 • षट्कर्णी होणे = गुप्त गोष्ट तिसऱ्यास सांगणे

मुळाक्षर स[संपादन]

 • स्वार होणे
 • स्वर्ग दोन बोटे उरणे
 • सुताने स्वर्गाला जाणे = तर्क करीत बसणे
 • सुंठीवाचून खोकला जाणे
 • सलगी आसने
 • संगोपन करने
 • सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत
 • सुचेनासे होणे
 • सर्वस्व पणाला लावणे
 • सही ठोकणे
 • सख्य नसणे
 • संभ्रमित होणे
 • सांजावणे
 • साशंक असणे
 • समजूत काढणे
 • सूड घेणे
 • सपाटा लावणे
 • सहभागी होणे
 • समरस होणे
 • सारसरंजाम असणे
 • स्तंभित होणे
 • सुळकांडी मारणे
 • सांगड घालणे
 • सहीसलामत सुटणे
 • समाचार घेणे = खोड मोडणे
 • सद्गदित होणे = गहिवरूणे
 • साखर पेरणे = गोड गोड बोलणे
 • सळो की पळो करणे = त्रास देणे
 • सार्थकी लागणे = योग्य उपयोग होणे
 • सव्यापसव्य करणे = यातायात करणे
 • सोने होणे = चांगले होणे
 • सारवासारव करणे = नीटनेटके करणे/ संपादणे
 • सर करणे = जिंकणे
 • सूतोवाच करणे = प्रारंभ करणे
 • सर न येणे = बरोबरी न होणे
 • सूंबाल्या करणे = पळून जाणे
 • सिद्ध होणे = तयार होणे

मूळाक्षर ह[संपादन]

 • हळहळ होणे.
 • हिरवा कंदील दाखवणे.
 • हात देणे.
 • हात दाखवणे = मात देणे, फसविणे
 • हात टेकणे = नाईलाज होणे, निरुपाय होणे
 • हात पसरणे
 • हात हलवत परतणे = काम न होणे
 • हात लावणे.
 • हात हातात घेणे.
 • हाती लागणे.
 • हपापा चा माल गपापा करणे
 • हात मिळवणे
 • हात साफ करणे.
 • हात मारणे
 • हात घालणे
 • हात असणे
 • हाती येणे
 • हाती घेणे
 • हुडहुडी भरणे
 • हातभार लावणे
 • हंबरडा फोडणे = अनावर शोक करणे
 • हशा पिकणे
 • हौस भागवणे
 • हवालदील होणे
 • हस्तगत करणे = ताबा मिळविणे
 • हरबऱ्याच्या झाडावर चढविणे = गीता स्तुती करणे
 • हरताळ फासणे = नाश पावणे/ निफल करणे
 • हाडाची काडे करणे = अति कष्ट करणे
 • हतबल होणे = असमर्थ ठरणे
 • हातखंडा असणे = तरबेज असणे
 • हळद लावणे = विवाह होणे
 • हात चोळणे = मनात चरफडणे
 • हात जोडणे = नतमस्तक होणे
 • हस्तक्षेप करणे = ढवळाढवळ करणे
 • हात ओला करणे = पैसे किंवा भोजन मिळणे
 • हात दाबणे = लाच देणे
 • हातपाय गाळणे = निराश होणे, धीर सोडणे
 • हायसे वाटणे = सुटकेचे समाधान होणे
 • हातखंडा असणे = कुशलता असणे
 • हातचा मळ = सहज घडणारी गोष्ट
 • हात धरणे = वरचढ ठरणे
 • हार जाणे = पराभव मान्य करणे
 • हशा उसळणे = जोरजोरात हसणे
 • हातावर तुरी देणे = फसवून जाणे
 • हातातोंडाशी गाठ पडणे = जेमतेम खाण्यास मिळणे
 • हेळसांड करणे = दुर्लक्ष करणे
 • हीव भरणे = घाबरून अंग थरथरणे

मूळाक्षर क्ष[संपादन]

 • क्षीण होणे

मूळाक्षर ज्ञ[संपादन]

 • मराठी वाक्प्रचार[१]
 • मराठी म्हणी व त्याचा अर्थ[२]