साचा:पानकाढा

Wikiquote कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान मराठी विकिक्वोटसाठी उपयुक्त नाही असे सुचविण्यात आले आहे. लवकरच ते काढून टाकले जाईल.

कारण: कृपया चर्चापान पहा

कृपया या बाबतचे आपले मत चर्चापानावर नोंदवा. प्रचालक हे पान कोणत्याही क्षणी काढतील.