म्हणी

Wikiquote कडून
Jump to navigation Jump to search


स्वर[संपादन]

- - - - - - ऋ - ॠ - ऌ - ऌॄ - - - - अं - aअःa

व्यंजन[संपादन]

क वर्ग -
च वर्ग -
ट वर्ग -
त वर्ग -
प वर्ग -
य वर्ग - क्ष ज्ञ
म्हणी संपादित करणाऱ्यांना नम्र सूचना. वाक्प्रचार व म्हणींमध्ये फरक आहे. वाक्प्रचार वाक्प्रचारांच्या स्वतंत्र लेखात टाकावेत.

स्वर अ[संपादन]

 • अग अग म्हशी, मला कुठे गं नेशी.

....................................................................................................

 • अघटित वार्ता आणि कोल्हे गेले तीर्था.

....................................................................................................

 • अडला हरी गाढवाचे पाय धरी.

संस्कृतपर्यायः - वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्यय:।

....................................................................................................

 • अडली गाय खाते काय.

....................................................................................................

 • अंधारात अत्तराचे दिवे लावणे.

....................................................................................................

 • अंगापेक्षा बोंगा जास्ती.

....................................................................................................

 • अती झालं अन् हसू आलं.

....................................................................................................

 • अती तेथे माती.
 • संस्कृतपर्याय- अति सर्वत्र वर्जयेत्

....................................................................................................

 • अति परिचयात अवज्ञा.

....................................................................................................

 • अती राग भीक माग.

....................................................................................................

 • अती शहाणा त्याचा बैल रिकामा.

....................................................................................................

 • अंथरूण पाहून पाय पसरावे.

संस्कृतपर्यायः - विभवानुरूपम् आभरणम्

|} ....................................................................................................

 • असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ.

संस्कृतपर्यायः - 1 न मूर्खजनसम्पर्क: सुरेन्द्रभवनेष्वपि।2 पावको लोहसङ्गेन मुद्गरैरभिहन्यते।

....................................................................................................

 • असतील चाळ तर फिटतील काळ.

....................................................................................................

 • असतील शिते तर जमतील भुते.

संस्कृतपर्याय- द्रव्येण सर्वे वशा:।

....................................................................................................

 • असतील मुली तर पेटतील चुली.

....................................................................................................

 • असून अडचण नसून खोळंबा.

....................................................................................................

 • असेल ते विटवा, नसेल ते भेटवा.

....................................................................................................

 • असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी.

....................................................................................................

 • अवघड जागी दुखणे आणि जावई वैद्य.

....................................................................................................

 • अती झाले मसणात गेले.

....................................................................................................

 • अंगावरचे लेणे चांभाराचे देणे

....................................................................................................

स्वर आ[संपादन]

 • आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी.
 • संस्कृतपर्याय-क्व रोग: क्व च भेषजम्?


 • आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार.
 • संस्कृतपर्याय-कूपे नास्ति कुत: कूप्याम्?
 • आयजीच्या जीवावर बायजी उदार
 • आधी पोटोबा मग विठोबा.

संस्कृतपर्यायः - उदरार्चामनु वेदे चर्चा


 • आधीच उल्हास आणि त्यात फाल्गुन मास.
 • आपण मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही.
 • आपला तो बाळू दुसऱ्याचा तो कार्टा.
 • आपला हात जगन्नाथ.

संस्कृतपर्यायः - 1 आत्मायत्तौ वृद्धिविनाशौ।2 आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु:


 • आपलेच दात आणि आपलेच ओठ.
 • आयजीच्या जिवावर बायजी उदार आणि सासूच्या **वर जावई सुभेदार.
 • आयत्या बिळात नागोबा.
 • आयत्या पिठावर रेघोट्या.
 • आलीया भोगासी असावे सादर.

संस्कृतपर्यायः - निर्वाह: प्रतिपन्नवस्तुनि सताम्।


 • आंधळं दळतंय अन कुत्रं पीठ खातंय.
 • आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन.
 • आधी लगीन कोंढाण्याचं.
 • आवडतीचा शेंबूड गोड आणि नावडतीचे मीठ अळणी.
 • आपलंच घर आणि हगून भर.
 • आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून.
 • आले देवाजिच्या मना तेथे कोणाचे चालंना.
 • आई जेवायला घालीना आणि बाप भीक मागु देईना.
 • आहे रेडा आणि म्हणे माझी धार काढा
 • आड जीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.
 • आडाण्याचा गेला गाड़ा, वाटेवरची शेते काढा.
 • आधणातले रडतात, सुपातले हसतात
 • आधी करी सुन सुन, मग करी फुणफुण.
 • आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना.
 • आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला
 • आपण हसे दुसऱ्याला अन शेंबुड आपल्या नाकाला.

संस्कृतपर्यायः - स्वयमशुद्ध: परान् आशङ्कते।

स्वर इ[संपादन]

 • इकडे आड, तिकडे विहीर.
 • संस्कृतपर्याय-इतो व्याघ्र इतस्तटी

स्वर ई[संपादन]

 • ईडा पीडा टळो, बळीचे राज्य येवो.

स्वर उ[संपादन]

 • उचलली जीभ अन् लावली टाळ्याला.

संस्कृतपर्यायः - मुखमस्तीति वक्तव्यम्


 • उतावळा नवरा, गुडघ्याला बाशिंग.


 • उथळ पाण्याला खळखळाट फार.

संस्कृतपर्याय- अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम्।


 • उद्योगाचे घरी रिद्धी सिद्धी पाणी भरी.

संस्कृतपर्याय- 1उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति लक्मीः। 2 पुरुषकारम् अनुवर्तते दैवम्।


 • उघडीला भेटले लुगडे, मग हे झाकू की ते झाकू.

स्वर ऊ[संपादन]

 • ऊस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये.
 • ऊसाच्या पोटी काऊस

स्वर ए[संपादन]

 • एक घाव दोन तुकडे.
 • एक ना धड भाराभर चिंध्या.
 • एका म्यानात दोन तलवारी राहत नाहीत.
 • एकादशीच्या घरी शिवरात्र.
 • गण्डस्य उपरि पिटक:
 • एका कानावर पगडी, घरी बाई उघडी.
 • एका हाताने टाळी वाजत नाही.

संस्कृतपर्यायः - नैकेन चक्रेण गती रथस्य।


 • एकटा जीव सदाशिव.
 • एकमेकां सहाय्य करू,अवघे धरू सुपंथ|
 • एकाने गाय मारली म्हणून दुसर्‍याने वासरू मारू नये.

स्वर ऐ[संपादन]

 • ऐकावे जनाचे करावे मनाचे.

संस्कृतपर्यायः - प्रमाणम् अन्त:करणप्रवृत्तय:


 • ऐट राजाची अऩ वागणूक खेकड्यांची.
 • ऐन दिवाळीत दाढदुखी.

स्वर ओ[संपादन]

स्वर औ[संपादन]

 • औट घटकेचे राज्य.
 • औषधा वाचून, खोकला गेला.

स्वर अं[संपादन]

 • अंथरूण पाहून पाय पसरावेत.
 • अंगावर आल्या गोणी, तर बळ धरले पाहिजे तुनी.
 • अंधेर नगरी चौपट राजा.

स्वर अः[संपादन]

स्वर ऋ[संपादन]

 • ऋषीचे कूळ आणि नदीचे मूळ शोधू नये.
 • ऋषी पंचमीचा बैल.
 • ऋण काढून तूप प्यावे.

मुळाक्षर क[संपादन]

 • कानामागून आलीअन तिखट झाली
 • कडी लावा आतली आणि मी नाही त्यातली.
 • कळते पण वळत नाही.
 • कर नाही त्याला डर कशाला?

संस्कृतपर्यायः -कर्तव्यदक्षस्य कुतो भयं स्यात्?


 • करावे तसे भरावे.

संस्कृतपर्यायः - 1 यथा कर्म तथा फलम्।2 कर्मायत्तं फलं पुंसाम्।


 • करायला गेले नवस आज निघाली अवस
 • काळ आला होता पण वेळ नाही.
 • काखेत कळसा गावाला वळसा.

संस्कृतपर्यायः - कटीकलशमन्वेष्टुं नगरे भ्रमणं यथा।


 • काट्याने काटा काढावा.

संस्कृतपर्यायः - 1 आयसैरायसं छेद्यम्। 2 कण्टकेन एव कण्टकम्।


 • कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजी.

संस्कृतपर्यायः -1 कार्यार्थी सर्वलोकोऽयम्।2 सङ्कटे व्यङ्कटेश:


 • कावळा बसायला आणि फांदी मोडायला एकच गाठ.
 • कुंभार तसा लोटा.

संस्कृतपर्यायः - यथा बीजं तथाङ्कुर:।


 • कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ.
 • कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट.
 • कोंबडं झाकलं म्हणून सूर्य उगवायचा राहत नाही.

संस्कृतपर्यायः - सत्यमेव जयते।


 • क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे.
 • कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.

संस्कृतपर्यायः -न काकशापेन म्रियेत धेनु:।


 • कशात काय अन फाटक्यात पाय.
 • केवड्याचे दान वाटले आणि गावात नगारे वाजले.
 • करून गेला गाव आणि कांदळकराचे नाव.
 • कुठे इंद्राचा ऐरावत,अन् कुठे शामभट्टाची तट्टाणी?

संस्कृतपर्यायः -क्व सूर्य: क्व च खद्योत:?


 • केल्याने होत आहे रे, म्हणून आधी केलेची पाहिजे.
 • काम नाही घरी अन् सांडून भरी.
 • कंबरेच सोडला आणि डोक्याला बांधला.
 • कण्हती कुथती, मलिद्याला उठती.
 • काजव्याकडून सुर्याची समीक्षा.
 • काम ऩ धंदा, हरी गोविंदा.
 • कावळ्याचे दांत शोधण्यासारखे.
 • कुठे जाशी भोगा तर तुझ्या पाठी उभा.
 • कोंबडे झाकले म्हणून उजडायचे राहत नाही.
 • कोणाला कशाचं तर बोडकीला केसाचं.
 • कोल्हा काकडीला राजी.

संस्कृतपर्यायः -क्षुद्र: क्षुद्रेण तुष्यति।


 • कोळसा उगाळावा तितका काळाच.

संस्कृतपर्यायः -न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति।


 • कंड भारी उड्या मारी.
 • काना मागुन आली तिखट झाली.
 • कुई म्हणलं तर कुल्ला कापीन.
 • कळंना ना वळंना, भाजी भाकरी गिळंना.
 • कुणी सरी घातली म्हणून आपण फास घेऊ नये.
 • काडीची नाही खबर म्हणे मी अकबर.

मुळाक्षर ख[संपादन]

 • खाई त्याला खवखवे.
 • खाईन तर तुपाशी, नाहीतर उपाशी.

संस्कृतपर्यायः - सुन्दरी वा दरी वा।


 • खाण तशी माती.

संस्कृतपर्यायः - यथा बीजं तथाङ्कुर:।


 • खाणा-याचे खपते, कोठाराचे पोट दुखते.
 • खायला काळ भुईला भार.

संस्कृतपर्यायः - पुरुषार्थहीना: भुवि भारभूता:


 • खायला कोंडा अन निजेला धोंडा.
 • खाली मुंडी, पाताळ धुंडी.
 • खऱ्याचं खोटं अन लबाडाचं तोंड मोठं
 • खिशात नाय जाट पण इस्त्री मात्र ताठ

मुळाक्षर ग[संपादन]

 • गरज सरो,वैद्य मरो.

संस्कृतपर्यायः - 1 कार्यार्थी सर्वलोकोऽयम्।2 सङ्कटे व्यङ्कटेश:


 • गरजवंताला अक्कल नसते.
 • गर्जेल तो पडेल काय?

संस्कृतपर्यायः -गर्जन्त: नैव वर्षन्ति।


 • गर्वाचे घर खाली.

संस्कृतपर्यायः - अतिदर्पे हता लङ्का।


 • गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली.

संस्कृतपर्यायः - हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।


 • गाव करी ते राव न करी.

संस्कृतपर्यायः - 1 तृणैः गुणत्वम् आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिन:।2 संहति: कार्यसाधिका। • गवयाचं पोर सुरात रडतं.
 • गाड्याबरोबर नळाची यात्रा.

संस्कृतपर्यायः - पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते।


 • गाढवाला गुळाची चव काय?

संस्कृतपर्यायः -काक: पद्मवने रतिं न कुरुते।


 • गाढवी प्रेम अन लाथांचा सुकाळ
 • गाता गळा, शिंपता मळा.
 • गाढवापुढे वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता.

संस्कृतपर्यायः - काक: पद्मवने रतिं न कुरुते।


 • गावचा तो पांड्या, बाहेरचा तो देशपांड्या

संस्कृतपर्यायः -अतिपरिचयादवज्ञा।


 • गुलाबाच्या झाडाला वडाचा पार, आन वासराच्या पाठीवर नांगराचा भार
 • गुलाबाचे काटे, तसे आईचे धपाटे.
 • गुरूची विद्या गुरूस फळली.
 • गोगल गाय पोटात पाय.

संस्कृतपर्यायः - विषकुम्भ: पयोमुख:

मुळाक्षर घ[संपादन]

 • घर फिरलं की घराचे वासे पण फिरतात.
 • घरोघरी मातीच्या चुली.
 • घरचं झालं थोडं अन् व्याह्यांनी धाडलं घोडं.
 • घर पाहावं बांधून.
 • घरात नाही दाणा तरी मला बाजीराव म्हणा.
 • घर पाहवं बांधून आणि लग्न पहावं करुन.
 • घरची करते देवा देवा आणि बाहेरचीला चोळी शिवा.
 • घोडा मैदान जवळच आहे.
 • घोडं मेलं ओझ्यानं आणि शिंगरू मेलं हेलपाट्यानं
 • घर ना दार देवळी बिर्‍हाड.
 • घेतला वसा टाकू नये.

संस्कृतपर्यायः - प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति।

==मूळाक्षर च==चोराला चावला विंचू चोर करेन हुं की चुं

 • चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे.
 • चार सुगरणी तरी सैपाक अळणी
 • चोर सोडून सन्याश्याला फाशी.

संस्कृतपर्यायः -चौरापराधे माण्डव्यदण्ड:।


 • चोराच्या उलट्या बोंबा.

संस्कृतपर्यायः - स्वयमशुद्ध: परान् आशङ्कते।


 • चोराच्या मनात चांदणे.
 • चोराच्या हातची लंगोटी.
 • चिलटांची लढाई आणि नुसती बडाई.

मुळाक्षर छ[संपादन]

 • छडी लागे छमछम विद्या येई घमघम.

मुळाक्षर ज[संपादन]

 • जंगलात नाही वावर आणि गावात नाही घर.
 • जगाच्या कल्याणा संताची विभुती.
 • जनाची नाही तरी मनाची तरी जरा.
 • जनात बुवा आणि मनात कावा.
 • जन्मा आला हेला, पाणी वाहता मेला.
 • जामात दशम ग्रह.
 • जया अंगी मोठेपणं त्यास यातना कठिण.
 • जलात राहून माशाशी वैर कशाला?
 • जळतं घर भाड्याने कोण घेणार?
 • जवा येतील चांगली येळ, गाजराच बी व्हतय केळं.
 • जशास तसे.

संस्कृतपर्यायः - 1 अपराधानुरूपो दण्ड:।2 वचनानुरूपं प्रतिवचनम्।3 शठे शाठ्यम्।


 • जशी कामना तशी भावना.
 • जशी देणावळ तशी धुणावळ.
 • जशी नियत तशी बरकत.
 • जसा गुरु तसा चेला.
 • जसा भाव तसा देव.
 • जा‌ईचा डोळा नि आसवांचा मेळा.
 • जातीच्या सुंदराला सर्व काही शोभते.

संस्कृतपर्यायः -किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्?


 • जातीसाठी खावी माती.
 • जात्यातले रडतात सुपातले हसतात.
 • जात्यावर बसले की ओवी सुचते.
 • जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाही.
 • जाळाशिवाय नाही कढ अऩ माये शिवाय नाही रड.
 • जावई पाहुणा आला म्हणून रेडा दुध देईल काय?
 • जावई माझा भला आणि लेक बाईलबुध्या झाला.
 • जावयाचं पोर हरामखोर.
 • जावा जावा आणि उभा दावा.
 • जावा जावा हेवा देवा.
 • जिकडे पोळी तिकडे गोंडा घोळी.
 • जिकडे सु‌ई तिकडे दोरा.
 • जिच्या घरी ताक तिचे वरती नाक.
 • जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तीच जगाते उध्दारी.
 • जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही.

संस्कृतपर्यायः - स्वभावो दुरतिक्रम:।


 • जिथे कमी तिथे आम्ही.
 • जी नाही गोंदणार ती नाही नांदणार.
 • जुनं ते सोनं नवं ते हवं.
 • जुने ते सोने.
 • जे न देखे रवि ते देखे कवी.

संस्कृतपर्यायः - कवि: द्रष्टा रवे: अपि।


 • जे पिंडी ते ब्रम्हांडी.
 • जे फुकट ते पौष्टीक.
 • जेथे पिकतं तिथे विकतं नाही.
 • जेथें नगाऱ्याची घाई तेथें टिमकी काय जाई
 • जेवान जेवाव पंगतीत अन मरान मागावं उमदीत.
 • जो गुण बाळा तो जन्म काळा.
 • जो नाक धरी, तो पाद करी.
 • जो श्रमी त्याला काय कमी.
 • जोकून खाणार, कुंथुन हागणार.
 • जोवरी पैसा तोवरी बैसा.
 • ज्या गावच्या बोरी त्या गावच्या बाभळी.
 • ज्या गावाला जायचे नाही त्य गावचा रस्ता विचारू नये.
 • ज्याचं करावं भलं तोच म्हणतो आपलचं खर.
 • ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं.
 • ज्याचं त्याला आणि गाढव वझ्याला.
 • ज्याचा त्याला चोप नाही आणि शेजाराला झोप नाही.
 • ज्याची खावी भाकरी त्याची करावी चाकरी.
 • ज्याची दळ त्याचे बळ.
 • ज्याचे करावे भले, तो म्हणतो आपलेच खरे.
 • ज्याचे पदरी पाप त्याला मुली आपो‌आप.
 • ज्याच्या हाती ससा तो पारधी.
 • ज्याच्यासाठी लुगडं तेच उघडं.
 • ज्याला आहे भाकरी त्याला कशाला चाकरी.
 • ज्याला नाही अक्कल त्याची घरोघरी नक्कल.
 • ज्याला समजावा कोरड्या पाटीचा तोच निघाला आतल्या गाठीचा.
 • ज्वारी पेरली तर गहू कसा उगवणार?

मुळाक्षर झ[संपादन]

 • झालं गेलं गंगेला मिळालं.
 • झोपून हागणार उठून बघणार
 • झाकली मुठ सव्वा लाखाची

संस्कृतपर्यायः - 1 आत्मच्छिद्रं न प्रकाशयेत्।2 रक्षेद् विवरम् आत्मन:।

मुळाक्षर ट[संपादन]

 • टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही.

संस्कृतपर्यायः - हेम्न: संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धि: श्यामिकापि वा।


 • टाळी एका हाताने वाजत नाही.

मुळाक्षर ठ[संपादन]

 • ठकास महाठक.

मुळाक्षर ड[संपादन]

मुळाक्षर ढ[संपादन]

 • ढवळ्याशेजारी बांधला पवळ्या, वाण नाही पण गुण लागला.
 • ढुंगणाला नाही लंगोटी आणि मला म्हणा दिपुटी.

मुळाक्षर ण[संपादन]

मुळाक्षर त[संपादन]

 • तळे राखील तो पाणी चाखील.

संस्कृतपर्यायः - रक्षको भक्षयेदेव।


 • तुपात तळले, साखरेत घोळले तरी कारले कडू ते कडूच.
 • तुझं माझं जमेना अन तुझ्या वाचुन करमेना.
 • तेलही गेले, तुपही गेले, हाती आले धुपाटणे.

संस्कृतपर्यायः - अतो भ्रष्ट: ततो भ्रष्ट:।


 • ताकाला जाऊन भांडे लपवू नये.
 • त वरून ताकभात.
 • तेरड्याचा रंग तिन दिवस.
 • तरण्या झाल्या बरण्या आणि म्हातार्‍या झाल्या हरण्या.
 • तुला न मला घाल कुत्र्याला
 • तवा खातो भाकर चुल्हा भुकेला, पोहरा पितो पाणी रहाट तहानलेला
 • तहान लागल्यावर विहीर खणणे.

संस्कृतपर्यायः - सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यम: कीदृश:?


 • तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार
 • तेलजीचं तेल जळे मशालजीची --ड जळे.

मुळाक्षर थ[संपादन]

 • थेंबे थेंबे तळे साचे.

संस्कृतपर्यायः - बिन्दुश: पूर्यते सिन्धु:।


 • थांबला तो संपला.

मुळाक्षर द[संपादन]

 • दगडापेक्षा वीट मऊ.

संस्कृतपर्यायः - पाषाणादिष्टिका वरा।


 • दाम करी काम.

संस्कृतपर्यायः -1 द्रव्येण सर्वे वशा:।2 सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ते।


 • दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाहीत.
 • दिव्याखाली अंधार.
 • देखल्या देवा दंडवत.
 • देव तारी, त्याला कोण मारी.

संस्कृतपर्यायः - अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितम्।


 • देवाची करणी आणि नारळात पाणी.
 • देश तसा वेष, राजा तशी प्रजा.

संस्कृतपर्यायः - 1 यथा देशस्तथा वेश:।2 यथा राजा तथा प्रजा।


 • दैव देते आणि कर्म नेते.
 • दुधाने पोळलेला ताकही फुंकून पितो.
 • दुसर्‍याच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसतं पण आपल्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही.
 • दुभत्या गायीच्या लाथा गोड.
 • दूरून डोंगर साजरे.
 • दुष्काळात तेरावा महिना.

संस्कृतपर्यायः -गण्डस्य उपरि पिटक:


 • दोघांचे भांडण तिसर्‍याचा लाभ.
 • दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं.
 • दिवस गेला उटारेटी, चांदण्यात बसली कापूस वेचीत.
 • दिसतं तस नसतं म्हणून तर जग फसतं.
 • दुःख रेड्याला न डाग पखालीला.
 • दुखणे हत्तीच्या पायाने येते आणि मुंगीच्या पायाने जाते.*
 • दृष्टी आड सृष्टी.
 • देवाचं नावं अऩ स्वताच गावं.
 • दोन डोळे शेजारी, भेट नाही संसारी.
 • देणं न घेणं आणि कंदील घेऊन येणं.
 • दिवस गेला उठारेटी चांदण्याचे पोहे कुटी.
 • दीड दिवसात अन कोल्हं उसात.
 • देह देवळात अन चित्त पायताणात

.

 • देवाघरचा पवा वाजतो कवा कवा.
 • दे दान सुटे गिऱ्हाण.
 • दे गा हरी पलंगावरी।

मुळाक्षर ध[संपादन]

 • धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय.

मुळाक्षर न[संपादन]

 • न खाणार्‍या देवाला नैवेद्य.
 • नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न.
 • नकटे असावे पण धाकटे असू नये.
 • नाव सोनूबाई हाती कथिलाचा वाळा.
 • नावडतीचं मीठ अळणी.
 • नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे.
 • निंदकाचे घर असावे शेजारी.
 • न्हाणीला बोळा अन् दरवाजा मोकळा.
 • नाकापेक्षा मोती जड.

संस्कृतपर्यायः -गात्राद् गुरु: अलङ्कार:।


 • नाक नाही धड अन् तपकीर ओढ
 • नवर्‍याने मारलं आणि पावसाने झोडपलं तरी तक्रार कुणाकडे करायची?
 • न कर्त्याचा वार शनिवार.
 • नरो वा कुंजरो.
 • नव्याची नवला‌ई.
 • नव्याचे न‌ऊ दिवस.
 • नाकपेक्षा मोती जड.
 • नागड्या कडे उघडा गेला आणि हिवाने मेला.
 • नागोबा म्हसोबा पेंश्याला दोन, पंचमी झाल्यावर पुजतयं कोण?
 • नाचता ये‌ईना म्हणे अंगण वाकडे, स्वयंपाक ये‌ईना म्हणे ओली लाकडे.
 • नात्याला नाही पारा, निजायला नाही थारा.
 • नाव गंगुबा‌ई अऩ तडफडे तहानेने.
 • नाव मोठे लक्षण खोटे.
 • नेमीच येतो मग पावसाळा
 • नाज़ुक नार चाबकाचा मार
 • नाव सोनुबाई हाती कथिलाचा वाळा
 • निजुन हागायचं आणि उठुन बघायचं.
 • नाक कापले तरी दोन भोके आहेत.
 • नाचता येईना अंगण वाकडे अन रांधता येईना ओली लाकडे.
 • न कर्त्याचा वार शनिवार.
 • न लागो पुत्राचा हात पण लागो डोंब्या महाराची लाथ.
 • नकटे व्हावे पण धाकटे हो‌ऊ नये.
 • नको तिथं बोटं घालू नये, घातलेच तर वास घेत बसू नये.
 • नगाऱ्याची घाय तिथे टिमकीचे काय?
 • नमनाला घडाभर तेल.
 • नवरा केला सुखासाठी, पैसा नाही कुकासाठी.
 • नवरा नाही घरी सासरा जांच करी.
 • नवा कावळा शेण खायला शिकला.
 • नव्याची नवला‌ई.
 • ना घरचा ना घाटचा.
 • नांदणाऱ्याला पळ म्हणायचे आणि पळणाऱ्याला नांद म्हणायचे.
 • नांव अन्नपुर्णा, टोपल्यात भाकर उरेना.
 • नांव गंगाबा‌ई, रांजनात पाणी नाही.
 • नांव महीपती, तीळभर जागा नाही हाती.
 • नांव मोठे लक्षण खोटे.
 • नांव सगुणी करणी अवगुणी.
 • नांव सुलोचना आणि डोळ्याला चष्मा.
 • नांव सोनुबाई आणि हाती कथलाचा वाळा
 • नाकावर पदर अन विशीवर नजर.
 • नाम असे उदार कर्ण, कवडी देता जा‌ई प्राण.
 • नारो शंकराची घंटा.
 • नालासाठी घोडं.
 • नाव्ह्याचा उकरंडा कितीही उकरला तरी केसच निघणार.
 • नाही चिरा, नाही पणती.
 • नाही निर्मल मन काय करील साबण.
 • निर्लज्याच्या गांडीवर घातला पाला गार लागला अजून घाला.
 • नेमेचि येतो मग पावसाळा.
 • नेशीण तर पैठणी नाहीतर नागवी बसेन.
 • न्हाणीला बोळा आणि दरवाजा मोकळा.

मुळाक्षर प[संपादन]

 • पदरी पडले आणि पवित्र झाले.

संस्कृतपर्यायः - 1 अङ्गीकृतं सुकृतिन: परिपालयन्ति।2 प्राप्तं प्राप्तमुपासीत।

पायावर पाय ठेवुन चालने

 • पडतील स्वाती तर पिकतील मोती.
 • पडत्या फळाची आज्ञा.
 • पडलो तरी नाक वर.
 • पहिले पाढे पंच्चावन्न.
 • पाण्यात राहून माशाशी वैर करु नये.
 • पालथ्या घडयावर पाणी.

संस्कृतपर्यायः - अरण्यरुदितं कृतं श्वपुच्छम् अवनामितम्।


 • पाचामुखी परमेश्वर.
 • पादा पण नांदा.
 • पाचही बोटं सारखी नसतात.
 • पाटलाचं घोडं महाराला भुषण.
 • पाण्यात राहून माशाशी वैर?

संस्कृतपर्यायः - नक्र: स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति।


 • पाण्यात म्हैस वर मोल.
 • पाण्यावाचून मासा झोपा घे‌ई केसा, जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे.
 • पादऱ्याला पावट्याचे निमित्त.
 • पी हळद अन् हो गोरी..
 • पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा.
 • पुरूषाचे मरण शेती, बायकांचे मरण वेती.
 • पेरावे तसे उगवते.
 • पायलीची सामसूम, चिपट्याची धामधूम
 • पिंडीवर बसला म्हणून विंचवाची गय करुन चालत नाही.
 • पंकज वर पाण्याचा मोती होतो.
 • प्रथमग्रासे मक्षिकापातः
 • प्रयत्नांती परमेश्वर.
 • प्रयत्ने वाळूचे कण रगडीता, तेलही गळे.
 • पाषाणाला पुरणपोळी, माणसाला शिळीपोळी (शिवीगाळी)
 • पाहुण्याच्या काठीने साप मारणे.

संस्कृतपर्यायः - परस्य दण्डेन अपरस्य ताडनम्।

मुळाक्षर फ

मुळाक्षर ब[संपादन]

 • बळी तो कां पिळी

संस्कृतपर्यायः - वीरभोग्या वसुन्धरा


 • बैल गेला अन् झोपा केला.

संस्कृतपर्यायः - निर्वाणदीपे किमु तैलदानम्?


 • बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले.
 • बारा लुगडी तरी बाई उघडी.
 • बडा घर पोकळ वासा.
 • बळी तो कान पिळी.
 • बाईल वेडी लेक पिसा, जावई मिळाला तोहि तसा.
 • बाजारात तुरी भट भटणीला मारी.
 • बाप दाखव नाही तर श्राध्दं कर.
 • बाबा गेला आणि दशम्याही गेल्या.
 • बाळाचे पाय पाळ्ण्यात दिसतात.
 • बुडत्याचे पाय खोलात.

संस्कृतपर्यायः - विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात: शतमुख:।


 • बुडत्याला काडीचा आधार.
 • बेशरमाच्या ढुंगणाला फुटले झाड तो म्हणतो मला सावली झाली.
 • बोलण्यात पट्टराघू, कामाला आग लावू.
 • बोलाचीच कढी अऩ बोलाचाच भात.

संस्कृतपर्यायः - वचने का दरिद्रता?


 • बोलेल तो करेल काय? गरजेल तो पडेल काय?
 • बाप तसा बेटा, संडास तसा लोटा

संस्कृतपर्यायः - यथा बीजं तथाङ्कुर:।


 • बाइल गेली अन सोपा केला.

मुळाक्षर भ[संपादन]

 • भटाला दिली ओसरी भट हात पाय पसरी.
 • भरवशाच्या म्हशीला टोणगा.
 • भीक नको पण कुत्रा आवर.
 • भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस.

संस्कृतपर्यायः - भीतं भापयते विधि:


 • भुकेला कोंडा, निजेला धोंडा.
 • भरल्या ब्राह्मणाला दही करकरीत.
 • भुकेच्या तापे करवंदीची कापे.
 • भुकेला पिकलं काय? अऩ हिरवं काय?
 • भले भले गेले गोते खात, झिंझुरटे म्हणे माझी काय वाट?
 • भुरट्याला तुरा, तर पोशिंद्याला धतुरा

मुळाक्षर म[संपादन]

 • मरावे परी कीर्तीरुपे उरावे.
 • मातीचे कुल्ले वाळले कि पडायचेच.
 • मन चिंती ते वैरीही न चिंती.
 • मनी वसे ते स्वप्नी दिसे.
 • मला नं तुला, घाल कुत्र्याला.
 • मला पहा अऩ फुले वहा.
 • महापुरे जेथे झाडे जाती, तेथे लव्हळी वाचती.
 • माकड म्हणतं माझीच लाल.
 • माकडाच्या हातात कोलीथ.
 • माणूस पाहून शब्द टाकावा, अऩ जागा पाहून घाव मारावा.
 • माय मरो पण मावशी उरो.
 • मिया मुठभर, दाढी हातभर.
 • मी नाही त्यातली अऩ कडी लावा आतली.
 • मेल्या म्हशीला शेरभर दुध.
 • मेल्यावाचून स्वर्ग दिसत नाही.
 • मेलेलं कोंबडं आगीला भीत नाही.
 • मोडेन पण वाकणार नाही.
 • मोर नाचला म्हणून लांडोराने नाचू नये.

संस्कृतपर्यायः -न देवचरितं चरेत्


 • मोह सुटेना अऩ देव भेटेना.
 • म्हननाऱ्यानं म्हण केली, अऩ जाननाराले अक्कल आली.
 • म्हसोबाला नव्हती बायको अऩ सटवीला नव्हता नवरा.
 • म्हातारीला मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावतो.
 • मांडीखाली आरी अन चांभार पोरे मारी
 • माशीची धाव जखमेवर.

मुळाक्षर य[संपादन]

 • येरे माझ्या मागल्या.
 • यथा राजा तथा प्रजा.
 • येळला केळं अऩ वनवासाला सिताफळं.

मुळाक्षर र[संपादन]

 • रंग झाला फिका आणि दे‌ईना कुणी मुका.
 • राजा उदार झाला अऩ हाती भोपळा दिला.

संस्कृतपर्यायः -दातृत्वमीदृशं तेषां न गले न च तालुके।


 • राजा तशी प्रजा.
 • राजा बोले अऩ दल चाले.
 • राजाला दिवाळी काय ठा‌ऊक?
 • रात्र थोडी अन् सोंग फार.
 • राव गेले पंत चढले
 • रिकामा न्हावी भिंतीला तुंबड्या लावी.
 • रोज मरे त्याला कोण रडे.

संस्कृतपर्यायः - अतिपरिचयादवज्ञा


 • रोज घालतंय शिव्या अन एकादशीला गातंय वव्या
 • रिकामा सुतार बायकोचे कुल्हे ताशी.

मुळाक्षर ल[संपादन]

 • लंकेत सोन्याच्या विटा.

संस्कृतपर्यायः - शून्यालये दीपवत्


 • लग्न बघावे करून अऩ घर पहावे बांधून.
 • लबाडाचे आमंत्रण जेवल्याबिगर खोटे.
 • लहान तोंडी मोठा घास.

संस्कृतपर्यायः - लघुतुण्डे गुरुपिण्ड:


 • लवकर निजे, लवकर उठे, तया ज्ञान, संपत्ती, आरोग्य लाभे.
 • लाखाचे बारा हजार.
 • लाथ मारेन तिथे पाणी काढीन.
 • लेकी बोले सुने लागे.
 • लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण.
 • लगा लगा मला बघा.

मुळाक्षर व[संपादन]

 • वराती मागून घोडे.
 • वळ ऊठला पण संशय फिटला.
 • वळणाचे पाणी वळणाला.

संस्कृतपर्यायः - प्रकृतिं यान्ति भूतानि


 • वाचेल तो वाचेल.
 • वाजे पाउल आपले म्हणे मागून कोण आले.
 • वासरात लंगडी गाय शहाणी.

संस्कृतपर्यायः - निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते।


 • विंचवाचे बिऱ्हाड पाठीवर.
 • वेळ ना वखत आऩ गाढव चाललय भुकत.
 • वाळूत मुतलं फेस ना पाणी.
 • वाचाळ सासु, नाठाळ सून.

मुळाक्षर श[संपादन]

 • शहाण्याला शब्दाचा मार.

संस्कृतपर्यायः - सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः।


 • शिजे पर्यंत दम धरवतो, निवे पर्यंत धरवत नाही.
 • शितावरून भाताची परीक्षा.

संस्कृतपर्यायः - पिण्डेन ब्रह्माण्डपरीक्षणं स्यात्।


 • शिर सलामत तर पगड़ी पचास.
 • शुभ बोल नाऱ्या.
 • शेरास सव्वाशेर.
 • शेळी जाते जीवनीशी, खाणारा म्हणतो वातड कशी.
 • शेंडी तुटो की पारंबी तुटो.

संस्कृतपर्यायः - 1 शापादपि शरादपि 2 येन केन प्रकारेण

मुळाक्षर ष[संपादन]

मुळाक्षर स[संपादन]

 • सगळं मुसळ केरात.

संस्कृतपर्यायः - अरण्यरुदितं कृतं श्वपुच्छम् अवनामितम्।


 • सतरा पुरभय्ये अऩ अठरा चुली.
 • सत्या असत्या मन केले ग्वाही

संस्कृतपर्यायः - प्रमाणम् अन्त:करणप्रवृत्तय:


 • सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही

संस्कृतपर्यायः - 1 प्रभुर्विभु: स्यात्।2 प्रभोरिच्छा बलीयसी।


 • सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत.
 • साखरेचे खाणार द्याला देव देणार.
 • साठी बुध्दी नाठी.
 • सात सुगरणी, भाजी अळणी.
 • साता उत्तराची कहाणी, पाचा उत्तरी संपूर्ण.
 • साप म्हणू नये धाकला, नवरा म्हणू नये आपला.
 • सासू न सासरा जांच करे तिसरा.
 • सासू नाही घरी, नणंद जाच करी.
 • सासू मेली ठीक झाले, घरदार हाती आले.
 • सासू सांगे सुने बोध, आपण पी ऊन ऊन दुध.
 • सासू सुनेची भांडणं, सगळ्या गावाला आमंत्रणं.
 • सुंठेवाचून खोकला गेला.
 • सु‌ईण आहे, तो बाळंत हो‌ऊन घ्यावे.
 • सुसरबा‌ई, तुझी पाठ म‌ऊ.
 • सुख जवां एवढे दु:ख पर्वताएवढे.
 • सोन्याहून पिवळे.
 • स्वामी तिन्ही जगाचा आ‌ईविना भिकारी.
 • सहा महिने नळकांडात घातले तरी कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच.
 • सुंभ जळाला तरी पीळ गेला नाही.

संस्कृतपर्यायः - स्वभावो दुरतिक्रम:।

मुळाक्षर ह[संपादन]

 • हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र.
 • हत्ती गेला आणि शेपूट राहिलं.
 • हा सूर्य हा जयद्रथ.
 • हात काढणे
 • हात फिरे तिथे लक्ष्मी वसे.
 • हातचे सोडून पळत्याच्या मागे.

संस्कृतपर्यायः - श्व: मयूराद् अद्य कपोतो वर:।


 • हाताची पाची बोटे सारखी नसतात.

संस्कृतपर्यायः - पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना


 • हातच्या कंकणाला आरसा कशाला?

संस्कृतपर्यायः - प्रत्यक्षदृष्टे न तु मानमन्यत्


 • हात दाखवून अवलक्षण कशाला?
 • हौस राजाची अन नांदणुक कैकाड्याची

मुळाक्षर ळ[संपादन]

मुळाक्षर क्ष[संपादन]

मुळाक्षर ज्ञ[संपादन]

हे सुद्धा पहा[संपादन]

काजव्याकडून सुर्याची समीक्षा