Jump to content

व्यक्‍ती आणि वल्ली

Wikiquote कडून

व्यक्‍ती आणि वल्ली[संपादन]

स्वर[संपादन]

- - - - - - - - - - अंं - अः

मिश्र[संपादन]

- ॠ - लृ - लॄ

व्यंजन[संपादन]

क वर्ग -
च वर्ग -
ट वर्ग -
त वर्ग -
प वर्ग -
य वर्ग - क्ष ज्ञ


मूळाक्षर अ[संपादन]

मूळाक्षर आ[संपादन]

मूळाक्षर इ[संपादन]

मूळाक्षर ई[संपादन]

मूळाक्षर उ[संपादन]

मूळाक्षर ऊ[संपादन]

मूळाक्षर ए[संपादन]

मूळाक्षर ऐ[संपादन]

मूळाक्षर ओ[संपादन]

मूळाक्षर औ[संपादन]

मूळाक्षर ऋ[संपादन]

मूळाक्षर क[संपादन]

मूळाक्षर ख[संपादन]

मूळाक्षर ग[संपादन]

मूळाक्षर घ[संपादन]

मूळाक्षर च[संपादन]

मूळाक्षर छ[संपादन]

मूळाक्षर ज[संपादन]

मूळाक्षर झ[संपादन]

मूळाक्षर ट[संपादन]

मूळाक्षर ठ[संपादन]

मूळाक्षर ड[संपादन]

मूळाक्षर ढ[संपादन]

मूळाक्षर ण[संपादन]

मूळाक्षर त[संपादन]

मूळाक्षर थ[संपादन]

मूळाक्षर द[संपादन]

मूळाक्षर ध[संपादन]

मूळाक्षर न[संपादन]

मूळाक्षर प[संपादन]

मूळाक्षर फ[संपादन]

मूळाक्षर ब[संपादन]

मूळाक्षर भ[संपादन]

मूळाक्षर म[संपादन]

मूळाक्षर य[संपादन]

मूळाक्षर र[संपादन]

मूळाक्षर ल[संपादन]

मूळाक्षर व[संपादन]

मूळाक्षर श[संपादन]

मूळाक्षर ष[संपादन]

मूळाक्षर स[संपादन]

मूळाक्षर ह[संपादन]

मूळाक्षर क्ष[संपादन]

मूळाक्षर ज्ञ[संपादन]